Årsstämma 2021

Årsstämma i Tethys Oil AB (publ) 2021 kommer att hållas i Stockholm den 19 maj 2021.

Se film med styrelseordföranden och den verkställande direktören inför stämman. (Filmen inleds på engelska och går över på svenska därefter)

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och de restriktioner som införts i syfte att motverka spridningen av viruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt enbart per post.

Aktieägarna kommer att ha möjlighet att inför årsstämman ställa frågor skriftligen. Dessa ska vara Tethys Oil tillhanda senast söndagen den 9 maj 2021 och kommer att besvaras senast fredagen den 14 maj 2021. Tehtys Oil kommer att genomföra en webbsändning med styrelseordföranden och den verkställande direktören den 14 maj 2021 på www.tethysoil.com. I webbsändningen kommer ordföranden och den verkställande direktören bland annat att ge sin syn på året som har gått och ge svar på inkomna frågor från aktieägare.

Anmälan

Aktieägare ska för att få delta vid stämman

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 10 maj 2021 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast onsdagen den 12 maj 2021, och
  • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta vid stämman. Som angivits ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 12 maj 2021.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa Bolagets anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets webbplats: www.tethysoil.com. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Tethys Oil AB (publ) “Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller genom e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Komplett formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt med BankID via Euroclear Swedens webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Sådan elektronisk poströst måste vara inskickad senast den 18 maj 2021. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Ett fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns på bolagets webbplats, www.tethysoil.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Tethys Oil AB (publ), Att. Årsstämma i Tethys Oil, Hovslagargatan 5B, 111 48, Stockholm eller via e-post till info@tethysoil.com, senast söndagen 9 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.tethysoil.com, senast fredagen 14 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Valberedning för årsstämman 2021