Om Tethys Oil och integritetspolicyn

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys Oils kärnområde är Oman. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Tethys Oil värnar om din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur Tethys Oil samlar in, använder och behandlar personuppgifter i samband med dina kontakter med Tethys Oil som partner, leverantör, kund, investerare eller allmänt är intresserad av vår verksamhet.

Tethys Oil består av många verksamheter i olika jurisdiktioner och alla bolag i Tethys Oil gruppen (härefter ”Tethys Oil”) omfattas av denna policy. För mer information och fullständiga detaljer om bolagen inom Tethys Oil, vänligen se vår webbsida www.tethysoil.com. Tethys Oil AB (org.nr 556615- 8266) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som samlas in från dig.

Vi kan komma att komplettera denna integritetspolicy med ytterligare policyer eller integritetsmeddelanden vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter. Sådana policyer eller integritetsmeddelanden bör läsas tillsammans med denna generella integritetspolicy.

Tethys Oils personuppgiftsbehandling och ändamål

Tethys Oil behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en fysisk person, såsom namn, adress och e-mail.

I dina kontakter med Tethys Oil kan du komma att lämna, eller så kan vi be dig om personuppgifter. Den information som lämnas eller inhämtas i samband härmed kan avse namn, titel, postadress, e- postadress, telefonnummer, yrke och annan information som du väljer att lämna.

Tethys Oil behandlar personuppgifter för följande ändamål.

  • För att upprätthålla kontakter med representanter och kontaktpersoner för befintliga och potentiella partners, investerare, leverantörer och kunder;
  • för att besvara frågor och lämna information om Tethys Oil, exempelvis till potentiella investerare;
  • för interna administrativa syften, förande av intern statistik, samt för att utveckla och förbättra Tethys Oils verksamhet;
  • för att genomföra utskick av information om Tethys Oils verksamhet till de som anmält sig till Tethys Oils pressmeddelanden; och
  • för att Tethys Oils ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsbeslut.

Tethys Oil behandlar personuppgifter bara om det finns en laglig grund för behandlingen. Tethys Oil behandlar personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse när Tethys Oil behandlar personuppgifter

enligt de syften som framgår av 1) – 3) ovan, eftersom det är ett berättigat intresse för Tethys Oil att upprätthålla kontakter med representanter och kontaktpersoner för befintliga eller potentiella partners, leverantörer och kunder och investerare, samt för att tillgodose vårt och ditt intresse att dina frågor om verksamheten hanteras. Det är också ett berättigat intresse för Tethys Oil att behandla personuppgifter för syften kopplade till interna administrationsändamål, intern statistik och för utveckling och förbättring av Tethys Oils verksamhet.

Personuppgifter kan också komma att behandlas med stöd av att den registrerade har gett sitt samtycke till sådan behandling, till exempel vid en anmälan till Tethys Oils pressmeddelanden.

När personuppgifter behandlas för att kunna fullgöra skyldigheter enligt tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsbeslut, exempelvis enligt bokföringslagen (1990:1075), så är den rättsliga förpliktelsen den lagliga grunden för behandlingen.

Tethys Oil sparar dina personuppgifter bara så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för ändamål som de har samlats in.

Om du prenumererar på Tethys Oils pressmeddelanden sparas dina kontaktuppgifter för det ändamålet bara så länge du väljer att ta emot pressmeddelanden. Den som inte önskar ytterligare pressmeddelanden kan kontakta Tethys Oil eller använda den avregistreringsfunktion som återfinns i varje utskick.

Utlämnande av personuppgifter

Inom ramen för Tethys Oils verksamhet, och för att uppnå ovan nämnda ändamål med behandlingen, kan Tethys Oil, i enlighet med gällande lagstiftning, komma att dela personuppgifter till andra entiteter inom Tethys Oil, eller som Tethys Oil samverkar med.

I vissa fall används administrativa stödverktyg och system som innebär att det är nödvändigt att personuppgifter lagras eller på annat sätt hanteras av leverantören av verktyget eller systemet.

Vidare har Tethys Oil verksamhet i Oman och Litauen, samt dotterbolag utanför Sverige i till exempel Gibraltar och Nederländerna.

Med hänsyn till ovan kan personuppgifter i Tethys Oils verksamhet komma att överföras till och lagras i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådan överföring ska ske enligt gällande lagstiftning och kräver att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd som innebär att överföringen är lagenlig.

Säkerhet

Tethys Oil vidtar nödvändiga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från otillbörlig åtkomst, utlämnande, förändring eller förstörelse. Det innebär att Tethys Oil i sin verksamhet tillämpar diverse fysiska och tekniska begränsningar och restriktioner när det gäller tillgång till personuppgifter, bl.a. genom tekniska behörighets- och åtkomstkontrollsystem, användning av brandväggar, virusskydd, backupsystem och annan nätverkssäkerhet, möjlighet till säkerhetsåtgärder såsom kryptering och avidentifiering av personuppgifter. Om Tethys Oil anlitar en

utomstående samarbetspartner för att stödja Tethys Oils verksamhet säkerställer Tethys Oil att parten tillämpar motsvarande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och endast behandlar personuppgifter på det sätt som Tethys Oil har godkänt.

Begäran om registerutdrag, rättelse m.m.

Du har rätt att få information om de personuppgifter Tethys Oils har registrerade om dig och dess behandling, dess ursprung, syften för behandlingen och mottagare eller mottagarkategorier till vilka personuppgifterna har, eller kan komma att lämnats ut till och där det är möjligt, tidsperioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras (“Registerutdrag”). Tethys Oil kommer vid en sådan begäran därutöver lämna den ytterligare information som Tethys Oil, i enlighet med gällande lag, är skyldig att lämna ut. En begäran om Registerutdrag ska göras skriftligen och undertecknas av dig.

Var och en som upptäcker att registrerade personuppgifter hos Tethys Oil inte är uppdaterade, felaktiga, ofullständiga eller behandlas i strid med ovan angivna ändamål eller relevant lagstiftning, kan begära att Tethys Oil rättar, blockerar eller raderar sådana registrerade personuppgifter.

Du har även rätt att, under vissa förutsättningar, begära begränsning av behandlingen eller begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet).

Den som har lämnat ett samtycke till viss behandling av personuppgifter kan när som helst välja att återkalla sitt samtycke genom att kontakta Tethys Oil. Vid återkallat samtycke kommer Tethys Oil att upphöra med den behandling som omfattades av det lämnade samtycket.

Framställningar enligt detta avsnitt 5 ska skickas till Tethys Oil enligt kontaktuppgifter nedan.

Ändringar i Tethys Oils Integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Om ändringar görs i Tethys Oils integritetspolicy som innebär att sättet vi behandlar dina personuppgifter ändras, så kommer Tethys Oil att meddela dig om sådana förändringar på lämpligt sätt.

Kontaktinformation

Den som har frågor eller synpunkter avseende Tethys Oils integritetspolicy är välkommen att kontakta oss.

Adress:
Tethys Oil AB
att: CFO Petter Hjertstedt
Hovslagargatan 5B
111 48 Stockholm
Telefon: 08 – 505 947 00
E-mail: info@tethysoil.com

Tillsyn

Tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer på www.imy.se.