Reserver och resurser är de mängder olja, gas och andra kolväten som bedöms vara kommersiellt utvinningsbara ur berggrunden på våra licenser. För att en mängd kolväten ska klassificeras som reserver måste det finnas ett beslut att fyndigheten ska byggas ut och sättas i produktion inom en rimlig tidsram. Reserverna delas in i två grupper, bevisade och icke bevisade reserver. Icke bevisade reserver indelas i sin tur i sannolika och möjliga reserver.

Bevisade reserver (1P)

Bevisade reserver är den bedömda mängd petroleum som har mycket stor sannolikhet att kunna utvinnas från bevisade fyndigheter under rådande ekonomiska omständigheter och driftförhållanden. Om deterministiska metoder används, avses med begreppet mycket stor sannolikhet att det finns en stor tilltro till att de uppskattade kvantiteterna kommer att kunna utvinnas. Om probabilistiska metoder används, ska det vara mer än 90 procents sannolikhet att de verkliga kvantiteterna som kommer att utvinnas är minst lika stora eller överstiger de uppskattade.

Sannolika reserver (2P)

Sannolika reserver är reserver som sannolikt består av utvinningsbara olje- och gasfyndigheter. Bevisade plus sannolika reserver (2P) har en sannolikhet på över 50 procent att de är tekniskt och ekonomiskt utvinningsbara under rådande eller framtida ekonomiska förhållanden. Om probabilistiska metoder används, ska det vara mer än 50 procents sannolikhet att de verkliga kvantiteterna som kommer att utvinnas är minst lika stora eller överstiger de uppskattade bevisade plus sannolika kvantiteterna.

Möjliga reserver (3P)

Möjliga reserver är de reserver där analyserna tyder på att det är mindre sannolikt att de ska kunna utvinnas. Om probabilistiska metoder används, ska det vara mer än 10 procents sannolikhet att de verkliga kvantiteterna som kommer att utvinnas är minst lika stora eller överstiger de uppskattade bevisade plus sannolika plus möjliga reserverna.

Övriga kvantiteter betecknas som resurser. Alla uppskattningar av resurser och reserver innehåller ett visst mått av osäkerhet, som framför allt beror på vilka geologiska data som finns tillgängliga vid tidpunkten för värderingen och tolkningen av dessa data. Reserverna och resurserna delas därför in i olika grupper som är mått på den relativa osäkerhet som råder.

Om betingade och prospektiva resurser

Betingade resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en viss dag, som kan potentiellt utvinnas från kända ansamlingar genom att använda etablerad teknik eller teknik som är under utveckling, men som inte är att anse som kommersiellt utvinningsbara till följd av en eller flera betingelser. Betingade resurser delas, likt reserver, in i Bevisade (C1), Sannolika (C2) eller Möjliga (C3), vilka i teorin omvandlas till 1P, 2P och 3P när betingelserna är uppfyllda.

Prospektiva resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en viss dag, som kan potentiellt utvinnas från ickeupptäckta ansamlingar genom framtida utbyggnadsprojekt. Det finns en osäkerhet avseende upptäckten och utbyggnaden av prospektiva resurser. Prospektiva resurser delas upp i olika nivåer beroende på graden av osäkerhet i utvinningsuppskattningen om det skulle upptäckas och byggas ut, och kan också ytterligare delas upp baserat på projektets mognad.