Styrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Tethys Oils kontroll avseende den finansiella rapporteringen är utformad för att minimera risker och säkerställa en hög tillförlitlighet i processerna kring upprättandet av de finansiella rapporterna samt för att säkerställa att tillämpliga redovisningskrav och andra krav på Tethys Oil som noterat bolag efterlevs. Tethys Oils huvudsakliga tillgångar ägs i partnerskap. Fokus för internkontroll är därför att försäkra sig om tillförlitligheten i operatörens finansiella rapportering. Kontrollen genomförs månatligen och kvartalsvis budgetjämförelse och intervjuer med operatören för att förstå och förklara avvikelser.

Intern kontroll

Tethys Oils interna kontroll är utformad för att ge rimlig försäkran om att Bolagets tillgångar skyddas samt att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och i enlighet med god redovisningssed, lagar och förordningar. Den interna kontrollen är utformad på ett sätt som förväntas av ett börsnoterat bolag med hänsyn till storleken och komplexiteten av Bolagets verksamhet. Tethys Oil arbetar kontinuerlig med att förbättra den finansiella rapporteringen genom att utvärdera risker och kontrollaktiviteter. Styrelsen har ansvar för och övervakar kontrollaktiviteterna som involverar alla nivåer i organisationen. Aktiviteterna begränsar de risker som identifierats och säkerställer korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering. Bolagets centrala ekonomifunktion analyserar och följer upp budgetavvikelser, upprättar prognoser, följer upp väsentliga variationer mellan perioder och rapporterar vidare till styrelsen vilket minimerar riskerna för fel i den finansiella rapporteringen. Kontrollaktiviteter omfattar även uppföljning av attestinstruktioner samt redovisningsprinciper. Dessa kontrollaktiviteter innefattar även operatörer i samägda projekt. Styrelsen fattar även beslut om särskilda kontrollaktiviteter och revision av operatör i gemensamma projekt. Ekonomiavdelningen följer löpande upp avvikelser och oregelbundenheter och Rapporterar till revisionskommittén. Denna struktur anses tillräcklig och lämplig mot bakgrund av Bolagets storlek och verksamhet. Beaktande Bolagets nuvarande storlek samt det faktum att Bolaget inte är operatör respektive är operatör av prospektering i tidig fas bedöms det för tillfället inte som nödvändigt att ha en internrevisionsfunktion i Bolaget.

Information och kommunikation

Styrelsen har antagit en informationspolicy med syftet att säkerställa att extern information är korrekt och tillfredsställande. Det finns även instruktioner kring informationssäkerhet och hur finansiell information kommuniceras.

Övervakning

Både styrelse och ledning följer upp effektivitet och efterlevnad av Bolagets interna kontroll för att säkerställa kvaliteten i de interna processerna. Styrelsen erhåller en detaljerad månadsrapport avseende den finansiella och operationella utvecklingen. Revisionskommittén säkerställer och övervakar att kontrollaktiviteter finns på plats för viktiga riskrelaterade områden avseende den finansiella rapporteringen.