I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 13 maj 2020 har en valberedning bildats inför årsstämman 2021. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Viktor Modigh, valberedningens ordförande, representerar Magnus Nordin
Mikael Petersson, representerar Lansdowne Partners Austria GmbH
Jan Risberg, representerar sig själv
Geoffrey Turbott, styrelseordförande i Tethys Oil AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma 2021 framlägga förslag avseende:

  • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  • eventuell ersättning för utskottsarbete
  • styrelsens sammansättning
  • styrelseordförande
  • beslut om processen för valberedning 2022
  • ordförande på årsstämma
  • val av revisorer

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Årsstämma 2021 planeras att hållas i Stockholm 19 maj 2021 klockan 15.00.

Dokument: