I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 15 maj 2019 har en valberedning bildats inför årsstämman 2020. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Viktor Modigh, valberedningens ordförande, representerar Magnus Nordin
Mikael Petersson, representerar Lansdowne Partners Austria GmbH och Coeli Asset Management AB
Jan Risberg, representerar sig själv
Geoffrey Turbott, styrelseordförande i Tethys Oil AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma 2020 framlägga förslag avseende:

  •  antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  •  arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  •  eventuell ersättning för utskottsarbete
  •  styrelsens sammansättning
  •  styrelseordförande
  •  beslut om processen för valberedning 2021
  •  ordförande på årsstämma
  •  val av revisorer

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 13 februari 2020, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Årsstämma 2020 planeras att hållas i Stockholm 13 maj 2020 klockan 15.00.