Aktiekapitalet i Tethys Oil uppgår till 6 050 862 SEK fördelat på 33 056 608 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,18 SEK. Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Tethys Oils tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten.

Aktiekapitalet utveckling

Sedan 2001 har aktiekapitalet förändrats enligt nedanstående tabell.

År Transaktion Förändring av antalet aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapitalet, SEK Totalt aktiekapital Kvotvärde
2001 Bolaget registreras 1 000 1 000 100 000 100 000 100
2001 Nyemission 4 000 5 000 400 000 500 000 100
2001 Split 100:1 495 000 500 000 500 000 1
2003 Nyemission 250 000 750 000 250 000 750 000 1
2004 Split 2:1 750 000 1 500 000 750 000 0,5
2004 Nyemission 2 884 800 4 384 800 1 442 400 2 192 400 0,5
2006 Apportemission 400 000 4 784 800 200 000 2 392 400 0,5
2006 Nyemission 956 960 5 741 760 478 480 2 870 880 0,5
2007 Nyemission 300 000 6 041 760 150 000 3 020 880 0,5
2007 Teckningsoptioner 2 6 041 762 1 3 020 881 0,5
2007 Nyemission 125 000 6 166 762 62 500 3 083 381 0,5
2007 Kvittningsemission 226 000 6 392 762 113 000 3 196 381 0,5
2008 Split 3:1 12 785 524 19 178 286 3 196 381 0,17
2008 Nyemission 4 800 000 23 978 286 800 000 3 996 381 0,17
2008 Teckningsoptioner 1 800 23 980 086 300 3 996 681 0,17
2009 Riktad nyemission 3 300 000 27 280 086 550 000 4 546 681 0,17
2009 Teckningsoptioner 769 005 28 049 091 128 167 4 674 848 0,17
2010 Teckningsoptioner 1 144 451 29 193 542 190 742 4 865 590 0,17
2010 Ritad nyemission 500 000 29 693 542 83 334 4 948 924 0,17
2010 Teckningsoptioner 2 810 947 32 504 489 468 491 5 417 415 0,17
2011 Apportemission 39 261 32 543 750 6 544 5 423 958 0,17
2012 Riktad emission (juli) 3 000 000 35 543 750 501 667 5 925 625 0,17
2015 Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
35 543 750 71 087 500 5 925 625 0,08
2015 Inlösen -35 543 750 35 543 750 -2 962 813 2 962 813 0,08
2015 Fondemission 35 543 750 2 962 813 5 925 625 0,17
2016 Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
35 543 750 71 087 500 5 925 625 0,08
2016 Inlösen -35 543 750 35 543 750 -2 962 813 2 962 813 0,08
2016 Fondemission 35 543 750 2 962 813 5 925 625 0,17
2018 Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
35 543 750 71 087 500 5 925 625 0,17
2018 Inlösen -35 543 750 35 543 750 -2 962 813 2 962 813 0,08
2018 Fondemission 35 543 750 2 962 813 5 925 625 0,17
2018 Teckningsoptioner 352 560 35 896 310 58 777 5 984 402 0,17
2019 Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
35 896 310 72 792 620 5 984 402 0,08
2019 Inlösen -35 896 310 35 896 310 -2 992 201 2 992 201 0,08
2019 Fondemission 35 896 310 2 992 201 5 984 402 0,17
2019 Teckningsoptioner 398 650 36 294 960 66 460 6 050 862 0,17
2020 Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
36 294 960 72 589 920 6 050 862 0,08
2020 Inlösen -36 294 960 36 294 960 -3 025 431 3 025 431 0,08
2020 Fondemission 36 294 960 3 025 431 6 050 862 0,17
2020 Indragning av egna aktier -3 238 352 33 056 608 -539 877 5 510 985 0,17
2020 Fondemission 33 056 608 539 877 6 050 862 0,18
2021 Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
33 056 608 66 113 216 6 050 862 0,09
2021 Inlösen -33 056 608 33 056 608 -3 025 431 3 025 431 0,09
2021 Fondemission 33 056 608 3 025 431 6 050 862 0,18
2022 Aktiesplit 1:2
(inlösenaktier)
33 056 608 66 113 216 6 050 862 0,09
2022 Inlösen -33 056 608 33 056 608 -3 025 431 3 025 431 0,09
2022 Fondemission 33 056 608 3 025 431 6 050 862 0,18
2023 Aktiesplit 1:2 (inlösenaktier) 33 056 608 66 113 216 6 050 862 0,09
2023 Inlösen -33 056 608 33 056 608 6 050 862 0,09
2023 Teckningsoptioner 402 220 33 458 828 6 050 862 0,09