Ersättningskommitté

Styrelsen har inom sig utsett en ersättningskommitté. Ersättningskommitténs arbete är främst inriktat på att etablera principer för ersättning till ledningen samt att övervaka och utvärdera den rörliga ersättningen och införandet av ersättningsriktlinjerna, samt att ta fram och föreslå ett incitamentsprogram. Ersättningskommittén rapporterar till styrelsen, normalt i samband med efterföljande styrelsemöte.

Ersättningskommittén består av Per Seime (ordförande) och Alexandra Herger.

Revisionskommitté

Styrelsen har inom sig utsett en revisionskommitté. Revisionskommitténs arbete är huvudsakligen inriktat på att övervaka bolagets finansiella rapportering och att bedöma effektiviteten i bolagets interna kontroll, med det huvudsakliga målet att stödja styrelsens beslutsprocess i dessa ärenden. Revisionskommittén har även regelbunden kontakt med bolagets revisorer som ett led i den årliga revisionsprocessen och utvärderar revisionsarvodet samt revisorns oberoende och neutralitet. Revisionskommittén rapporterar till styrelsen, normalt i samband med efterföljande styrelsemöte.

Revisionskommittén består av Klas Brand (ordförande) och Per Seime.

Teknisk kommitté

Styrelsen har inom sig utsett en teknisk kommitté. Arbetet är främst inriktat sig på att övervaka arbetsprogrammet och budget inklusive strategier för att utveckla fälten, reserverna utveckling och teknisk genomgång av nya möjligheter. Den tekniska kommittén rapporterar till styrelsen, normalt i samband med efterföljande styrelsemöte.

Den tekniska kommittén består av Rob Anderson (ordförande) och Alexandra Herger.