I juli 2020 ingick Tethys Oil med myndigheterna för Sultanatet Oman ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal (EPSA) avseende Block 58 onshore Oman. Blocket är beläget i den södra delen av Oman och gränsar till prospekteringslicensen Block 49, där Tethys Oil är operatör. Tethys Oil kommer, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Qatbeet Limited, vara operatör för Block 58 med 100 procents andel i Blocket.

tethys-block58-oman2020

Block 58 är beläget i provinsen Dhofar i den södra delen av Oman och täcker en yta om 4 557 km2. Inom blocket möts den västra flanken av South Oman Salt Basin och den så kallade Western Deformation Front. Tethys Oil har tagit del av sammanlagt 7 600 km 2D seismik och 1 100 km2 3D seismik som samlats in av tidigare operatörer samt också loggar och borrapporter från två tidigare borrningar som genomförts inom licensens gränser. Båda borrningarna påträffade spår av kolväten. Flera olika oljeformationsmodeller (”plays”) bedöms vara aktiva inom licensområdet, inklusive sådana som Tethys har kunskap om från tidigare arbeten. Därtill har ett antal preliminärt kartlagda potentiellt kolväteförande strukturer (”leads”) identifierats.

EPSA-avtalet för Block 58 omfattar en inledande prospekteringsperiod om tre år, med en möjlighet att förlängas med ytterligare en treårsperiod. Om ett kommersiellt olje- eller gasfynd görs, kommer avtalet att omvandlas till ett 15-årigt produktionsdelningsavtal, vilket kan förlängas med ytterligare fem år. Vid ett kommersiellt olje- eller gasfynd, kommer ett av omanska staten ägt bolag ha rätt att förvärva upp till 30 procent av Block 58, mot ersättning av nedlagda kostnader. Arbetsprogrammet under den första prospekteringsperioden består bland annat av en seismisk 3D-studie och två prospekteringsborrningar.