tethys-block58-oman2020

I juli 2020 ingick Tethys Oil med myndigheterna för Sultanatet Oman ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal (EPSA) avseende Block 58 onshore Oman. Blocket är beläget i den södra delen av Oman och gränsar till prospekteringslicensen Block 49, där Tethys Oil är operatör. Tethys Oil är, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Qatbeet Limited, vara operatör för Block 58 med 100 procents andel i Blocket.

Block 58 är beläget i provinsen Dhofar i den södra delen av Oman och täcker en yta om 4 557 km2. Inom blocket möts den västra flanken av South Oman Salt Basin och den så kallade Western Deformation Front. Tethys Oil har tagit del av sammanlagt 7 600 km 2D seismik och 1 100 km2 3D seismik som samlats in av tidigare operatörer samt också loggar och borrapporter från två tidigare borrningar som genomförts inom licensens gränser. Båda borrningarna påträffade spår av kolväten. Flera olika oljeformationsmodeller (”plays”) bedöms vara aktiva inom licensområdet, inklusive sådana som Tethys har kunskap om från tidigare arbeten. Därtill har ett antal preliminärt kartlagda potentiellt kolväteförande strukturer (”leads”) identifierats.

Under 2022 har Tethys Oil genomfört prospekteringsaktiviteter i två olika delar av blocket, Fahd och South Lahan. I Fahd, i blockets nordöstra hörn, har arbetet med att identifiera borrklara prospekt slutförts i det fjärde kvartalet 2022 och volymberäkningarna har färdigställts. Genom arbetet har tre potentiellt oljeförande strukturer identifierats vilka sammanlagt uppskattningsvis omfattar oriskade prospektiva resurser om 184 miljoner fat olja i formationerna, Buah, Khufai och Ara. Baserat på vidare analys av sammanställningen av borrklara prospekt, kommer Tethys Oil att fastställa platsen för den första prospekteringsborrningen på Block 58 som är planerad till det tredje kvartalet.

I South Lahan har fokus varit bearbetningen av över 450 km2 3D-seismik som insamlades under slutet av 2021. Tolkningsarbetet under 2022 har givit lovande resultat och förväntas identifiera borrklara prospekt under första halvan av 2023.

EPSA-avtalet för Block 58 omfattar en inledande prospekteringsperiod till juli 2024. Om ett kommersiellt olje- eller gasfynd görs, kommer avtalet att omvandlas till ett 15-årigt produktionsdelningsavtal, vilket kan förlängas med ytterligare fem år. Vid ett kommersiellt olje- eller gasfynd, kommer ett av omanska staten ägt bolag ha rätt att förvärva upp till 30 procent av Block 58, mot ersättning av nedlagda kostnader. Arbetsprogrammet under den initiala prospekteringsperioden består bland annat av en seismisk 3D-studie och två prospekteringsborrningar.