Affärsidé

Tethys Oil är verksamt inom prospektering och produktion av olja och gas med primärt syfte att skapa aktieägarvärde över hela det s.k. upstreamområdets livscykel med prospektering, utvärdering, utbyggnad och produktion. En grundsats i Tethys Oils affärsmodell är att prospektera och producera olja och gas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt vis. Bolaget tillämpar samma standarder på sina aktiviteter runt om världen för att uppfylla såväl sina kommersiella som etiska krav i enlighet med Bolagets Uppförandekod (Code of Conduct).

Tethys Oil avser att långsiktigt vara ett såväl hållbart som lönsamt företag. Hållbarhet innebär att inte bara att vara lönsamt men även att agera i enlighet med krav och förväntningar från intressenter såväl inom som utanför Koncernen.

Vision

Tethys Oils vision är att tillväxt fortsätter genom Koncernens prospekteringsframgångar. Tethys Oil strävar efter att bygga, underhålla och expandera en välbalanserad och självförsörjande tillgångsportfölj, och därigenom erbjuda en mätbar exponering mot onshore produktion, utbyggnad, utvärdering och prospekteringspotential. Fokus nu och framgent är på områden där oljeförekomst redan bevisats och där det finns befintlig infrastruktur, ett etablerat institutionellt ramverk samt låg politisk risk. I alla sina aktiviteter söker Tethys Oil ett balanserat förhållningssätt till risk.

Värdering

Tethys Oils företagskultur härstammar från Bolagets skandinaviska rötter. Det är Tethys Oils ledningsansvar att främja en företagskultur som stödjer värderingarna och principerna som uttrycks i Tethys Oils uppförandekod. Tethys Oil strävar efter att på alla sätt agera på ett ansvarsfullt, rättvist och etiskt sätt gentemot miljön och gentemot alla personer, fysiska och juridiska, som företaget möter i sin verksamhet. Tethys Oil strävar efter att använda samma standarder i alla Bolagets verksamheter oavsett var de utförs.

Det är av största vikt för Tethys Oil att Bolaget upprätthåller och bygger vidare på sitt rykte som ett ansvarsfullt och framåtblickande bolag i alla länder där Tethys Oil är verksamt och i relationer med alla intressenter såsom aktieägare, anställda, entreprenörer, partners eller andra.