tethys-block49-oman2020

Tethys Oil andra licens i Oman tilldelades under 2017. Efter tre års seismiskt arbete, inklusive ombearbetning av befintlig äldre seismisk 2D-data och bearbetning och tolkning av seismisk data från en ny seismikinsamling, är Tethys Oil redo att  påbörja en prospekteringsborrning Thameen-1. Borrningen beräknas kunna inledas i mitten av december 2020 och borras till ett djup om nära 4 000 meter i syfte att utvärdera tre potentiella reservoarmål.

Block 49 täcker en yta om 15 439 km². Nio borrningar har genomförts på licensområdet av tidigare operatörer, varav flera uppgetts ha påträffat spår av olja. En av dessa borrningar är Dauka-1, som 1955 blev det första borrhålet som borrades i Oman.

Ett av de första stegen som togs efter att licensen tilldelats var att ombearbeta omkring 1 464 km av över 11 000 kilometer äldre 2D-seismik som samlats in av tidigare operatörer och som Tethys Oil fått tillgång till. Genom detta arbete identifierades ett antal seismiska anomalier, som skulle kunna vara möjliga – huvudsakligen stratigrafiska – oljefällor. Anomalierna har identifierats i de djupare formationerna i blocket på djup om 2 500 meter eller mer.

Under 2018 var Tethys Oil redo att inleda en insamling av ny seismik på Block 49 där sammanlagt 253 km² 3D-seismik och 299 km 2D-seismik samlades in i den nordöstra delen av licensområdet. Studien genomfördes för att tydligare kartlägga möjliga oljefällor och för att förbättra den övergripande förståelsen av de djupare delarna av blocket.

Efter bearbetning och färdigställande av den första prospekteringsfasen under andra halvåret 2019, uppgraderades en potentiellt oljeförande struktur i den nordöstra delen av blocket till ”redo för borrning”. Denna struktur, kallad Thameen (”värdefull” på arabiska) har avgränsats ytterligare och borrning till ett djup om nära 4 000 meter planeras för att utvärdera tre potentiella reservoarmål.

I november 2020 tecknade Tethys avtal med EOG Resources Oman Block 49 Limited (“EOG”), ett helägt dotterbolag till EOG Resources, Inc., enligt vilket EOG erhåller 50 procents intresseandel i prospekterings- och produktionslicensen över Block 49. Enligt överenskommelsen kommer EOG också ha möjlighet att överta operatörskapet samt att öka sin intresseandel till 85 procent i all verksamhet avseende icke konventionella kolväteresurser. Transaktionen är avhängig myndigheternas godkännande. (Se pressmeddelande)

Prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA) för Block 49 omfattar en inledande prospekteringsperiod om tre år till november 2020, med en möjlighet att förlängas med ytterligare en treårsperiod. Under 2020 förlängdes den första prospekteringsperioden med ett år och avslutas i december 2021.