tethys-block49-oman2020

Tethys Oil andra licens i Oman tilldelades under 2017. Efter tre års seismiskt arbete, inklusive ombearbetning av befintlig äldre seismisk 2D-data och bearbetning och tolkning av seismisk data från en ny seismikinsamling, borrades prospekteringsbrunnen Thameen-1 i första kvartalet 2021.

Block 49 täcker en yta om 15 439 km². Nio borrningar har genomförts på licensområdet av tidigare operatörer, varav flera uppgetts ha påträffat spår av olja. En av dessa borrningar är Dauka-1, som 1955 blev det första borrhålet som borrades i Oman.

Ett av de första stegen som togs efter att licensen tilldelats var att ombearbeta omkring 1 464 km av över 11 000 kilometer äldre 2D-seismik som samlats in av tidigare operatörer och som Tethys Oil fått tillgång till. Genom detta arbete identifierades ett antal seismiska anomalier, som skulle kunna vara möjliga – huvudsakligen stratigrafiska – oljefällor. Anomalierna har identifierats i de djupare formationerna i blocket på djup om 2 500 meter eller mer.

Under 2018 var Tethys Oil redo att inleda en insamling av ny seismik på Block 49 där sammanlagt 253 km² 3D-seismik och 299 km 2D-seismik samlades in i den nordöstra delen av licensområdet. Studien genomfördes för att tydligare kartlägga möjliga oljefällor och för att förbättra den övergripande förståelsen av de djupare delarna av blocket.

Efter bearbetning och färdigställande av den första prospekteringsfasen under andra halvåret 2019, uppgraderades en potentiellt oljeförande struktur i den nordöstra delen av blocket till ”redo för borrning”. Denna struktur, kallad Thameen (”värdefull” på arabiska) avgränsades ytterligare och en borrning till ett djup om över 4 000 meter slutfördes i det första kvartalet 2021.

Mätningarna i borrhålet på Thameen-1 visade på en kolvätekolumn om över 30 meter i sandstenslagret Hasirah. Vid flödestester uppmättes dock inga kolvätenflöden till ytan. Vid efterföljande analyser av bland annat prover av reservoarbergarten från borrkärnor av hålets sida påvisades att Hashira var tätt och i praktiken ogenomträngligt trots bra porositet. Vidare analys antyder att kolväten skulle kunna flöda om bergarten artificiellt spräcks. Därför planeras ett återinträde med nya tester för Thameen-1 under den senare delen av andra kvartalet 2023, denna gång med hydraulisk spräckning. Pågående (Q4 2022) förberedelser fokuserar på designen av den hydrauliska spräckningen, införskaffning av material och tjänster samt förberedelser vid borrplatsen. Om aktiviteterna framgångsrikt flödar kolväten till ytan skulle det innebära att Thameen-1 blir ett fynd och är därmed avgörande för bolagets väg framåt gällande om att gå vidare till den andra prospekteringsfasen.

Den initiala prospekteringsfasen i Prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA) för Block 49 löper ut i december 2023.