Tethys Oil har sedan årsstämman 2014 återköpt aktier.

Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2021 besluta om förvärv av egna aktier. Huvudsyftet med eventuella förvärv är att Bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera Bolagets kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller i samband med hantering av incitamentsprogram.

  1. Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm.
  2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
  3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Köpta aktier Indragna Aggregerade
2014 298 160 - 298 160
2015 785 509 - 1 083 669
2016 245 555 - 1 329 224
2017 314 939 - 1 644 163
2018 0 - 1 644 163
2019 310 000 - 1 954 163
2020 1 284 189 3 238 352 0

Återköp kan följas på Nasdaq Corporate Actions Stockholm.

Prenumeration