Tethys Oil inleder återköpsprogram av egna aktier

Tethys Oils styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2023, beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna aktier.

Huvudsyftet med återköpsprogrammet är att bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur. Återköpta aktier kan även används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller i samband med hantering av incitamentsprogram.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Återköp av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2024, och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, samt i övrigt i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Nordic Main Market Rulebook (”Regelverk för emittenter”) samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar samt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

Tethys Oil äger för närvarande 1 106 106 egna aktier.

Bemyndigandet som beslutades vid årsstämman 2023 återfinns i sin helhet på Tethys Oils hemsida, www.tethysoil.com.