tethys-block56-oman2020Block 56 täcker en yta om 5 808 km2 i den sydöstra delen av Oman, omkring 200 km söder om Block 3&4. 11 borrningar har hittills genomförts på Block 56, varav alla utom en påträffat olja eller spår av olja. Dock har ingen fastställts vara kommersiell. Den tidigare operatören har framgångsrikt genomfört tre av dessa prospekteringsborrningar. Tester av tre tidigare genomförda borrningar slutfördes framgångsrikt under första kvartalet 2020. Ett av borrhålen bekräftade ett aktivt petroleumsystem med en råoljekvalitet om 20-25 grader API och medium viskositet, även om det återstår att fastställa huruvida det är kommersiellt lönsamt.

Tethys Oil förvärvade bolagets första intresseandelar om 20 procentenheter i Block 56 under det fjärde kvartalet 2019. I oktober 2020 tecknade Tethys Oil avtal med Medco Arabia Ltd, enligt vilket Tethys Oil förvärvade ytterligare 45 procents andel i prospekterings- och produktionslicensen Block 56 onshore Oman. Transaktionen ökade Tethys Oils andel i Block 56 från 20 till 65 procent och vid avslut övertog Tethys Oil operatörskapet för blocket.

Blocket är beläget i ett område där olika geologiska system möter varandra. Ett av dessa är den produktiva South Oman Salt Basin. Blocket erbjuder prospekteringspotential i många olika oljeformationsmodeller (”oil plays”). Det är både sådana oil plays som är bevisade och sådana som ännu är oprövade, varav flera är bekanta för Tethys Oil från pågående verksamhet i landet.

Tethys Oils fokus på Block 56 har varit delat mellan utvärderingsarbete i Al Jumd i den nordöstra delen av blocket samt prospekteringsarbete i den centrala delen längre söderut.

I början av 2022 genomförde Tethys Oil den horisontella Al Jumd-2 borrningen med positiva resultat och ett initialt flöde på omkring 700 fat olja per dag vilket bekräftade bolagets modeller i området. Efter de positiva resultaten utökades i det tredje kvartalet 2022 utvärderingsprogrammet med ytterligare två borrningar, Al Jumd-3 och -4. Tillsammans täcker de tre borrningarna en betydande del av Al Jumd-fyndet, med Al Jumd-2, -3 och -4 täckande strukturens nordvästra, nordöstra respektive södra delar.

Parallellt med borrningarna inledes förberedelser för ett längre produktionstest med det huvudsakliga syftet att fastställa reservvolymerna och produktionsförmågan i Al Jumd-fyndet. Det längre produktionstestet förväntas starta i slutet av det första kvartalet 2023.

Det centrala området på Blocket uppskattas, baserat på äldre seismik och data från tidigare prospekteringsborrningar i området, omfatta omkring 50 miljoner fat i oriskade resurser. För att vidare undersöka områdets potential genomfördes en seismisk insamling på omkring 2 000 km2 vilken avslutades under det första kvartalet 2022 och följdes av bearbetning och senare tolkning av 3D-seismiken. Mer detaljerade volymer för de prospektiva resurserna kommer bli tillgängliga i takt med att tolkningen av seismiska data, som förväntas vara klar under det andra kvartalet 2023, fortskrider. Från tolkningen kommer en detaljerad process att identifiera borrklara prospekt genomföras inför en planerad prospekteringsborrning under den andra halvan av 2023.

Prospekterings- och produktionsdelningsavtalet för Block 56 undertecknades i november 2014 och dess inledande prospekteringsperiod om tre år förlängdes till december 2020. Partnergruppen har enats om att gå vidare till andra fasen, som löper till december 2023.