Tethys Oil har incitamentsprogram som en del av ersättningspaketet till anställda. Teckningsoptioner har utfärdats årligen sedan 2015 baserat på beslut från respektive årsstämma. Tilldelning är inte garanterad och Styrelsen i Bolaget ska besluta om och verkställa tilldelning inom angivna ramar. Teckningsoptionerna har ingen intjänandeperiod eller andra restriktioner och har överlåtits vederlagsfritt till deltagarna och Koncernen står för deltagarnas eventuella inkomstskatt till den del denna är hänförlig till programmet. Teckningsoptionernas marknadsvärde har beräknats med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell av ett oberoende värderingsinstitut. Teckningskursen är baserad på den för aktier i Bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en tvåveckorsperiod innan beslut om tilldelning.

Antal teckningsoptioner
Incitamentsprogram teckningsoptioner Utnyttjande-period Teckningskurs,
SEK
Aktier per tecknings-option 1 jan 2020 Emitterade 2020 Utnyttjade 2020 Förfall 2020 31 dec 2020
2017 incitamentsprogram 30 maj – 2 okt 2020 69,30 1,24 350 000 350 000
2018 incitamentsprogram 1 jun – 2 okt 2021 75,40 1,18 350 000 350 000
2019 incitamentsprogram 1 jun – 7 okt 2022 72,80 1,08 350 000 350 000
2020 incitamentsprogram 13 jun – 6 okt 2023 54,00 1,00 350 000 350 000
Total 1 050 000 350 000 350 000 1 050 000