Vänner och investerare,

Även när höstlöven faller mot marken förblir vädret mestadels milt i norra Europa i takt med att en osäker vinter närmar sig. På Tethys fortsätter vi att bidra till den globala energiförsörjningen och hoppas kunna göra så än mer under de kommande åren. Och även om vi kan rapportera ett mycket starkt finansiellt kvartal är produktionen fortfarande inte riktigt där vi hade föredragit att den skulle vara.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till sunda MUSD 23 medan produktionen från Block 3&4 uppgick till 9 788 fat olja per dag, tre procent lägre än under det andra kvartalet. Produktionen på Block 3&4 har inte levt upp till förväntningarna under året och även om vi sett mer stabilitet under den andra halvan av 2022 kvarstår utmaningar primärt gällande ytaktiviteter med flaskhalsar i produktionssystemet och brist på riggtid för att utföra nödvändigt brunnsunderhåll. Operatören arbetar hårt med att åtgärda dessa tillkortakommanden men ihållande covid-effekter och kvarvarande flaskhalsar i leverantörskedjan, främst från Kina, fortsätter att ta ut sin rätt, åtminstone under återstoden av 2022.

Under kvartalet investerade vi MUSD 20 i olje- och gastillgångar, med huvuddelen på Block 3&4. På Block 56 höll investeringarna en jämn nivå mot tidigare i och med att de nya borrningarna på Al Jumd har slutförts. Efter investeringar noterar vi ett fritt kassaflöde om MUSD 3 vilket har stärkt vår finansiella ställning till MUSD 42.

Vår affärsmodell fortsätter att leverera – investeringar finansieras av kassaflöde från verksamheten och kapitalstrukturen möjliggör både återköp av egna aktier och utdelning till aktieägare.

En betydande del av investeringarna är avsedda för framtida tillväxt. På Block 3&4 ökar vi antalet borrningar samtidigt som den seismiska insamlingen fortlöper och på våra opererade Block är aktiviteterna centrerade på Block 56. Tre brunnar har färdigställts på Al Jumd-strukturen som alla registrerade initiala oljeflöden om upp till 700 fat per dag. Förberedelserna för det längre produktionstestet är långt gångna, tankarna är fyllda med olja och infrastruktur såsom flödesledningar och pumpar är på plats. Det som i skrivande stund återstår innan utökade produktionstester kan påbörjas är slutförandet och godkännandet av oljemätstationen och dess installation vid Sim Sim-anläggningen där olja från Block 56 kommer att mätas innan den går in i Omans nationella pipelinesystem på väg till exportanläggningarna i Muskat. Vi är hoppfulla om att mätaren kommer vara igång inom fyra till sex veckor och att vi i början av nästa år kommer vara i en position för att ytterligare utvärdera Al Jumd-oljefyndet ur ett potentiell kommersiellt perspektiv. Samtidigt kommer vi även att få ett visst kassaflödestillskott från produktionstestets sålda olja.

Parallellt pågår tolkningen av den 3D-seismiska ’state of the art-studien’ om 2 000 km2 i det centrala området på Block 56 med förväntade resultat i början av nästa år och på Block 58 är den seismiska tolkningen och den geologiska modelleringen i sitt slutskede innan prospekten rankas och val av borrplats inleds. På Block 49 pågår planering och upphandling för nya tester av Thameen-borrningen.

Under de kommande månaderna framstår den långsiktiga produktionstestningen av Al Jumd som den viktigaste milstolpen för våra opererade Block, men skrivbordsarbetet i de andra områdena är av avgörande betydelse för vår framtida tillväxt. Och trots de något nedslående produktionssiffrorna från Block 3&4 hittills i år, kommer Blocken att förbli motorn för vårt kassaflöde under flera år framåt. De har potentialen att öka såväl produktionen som reserver, då vi förväntar oss att prospekterings-borrningarna kommer att ta fart under det fjärde kvartalet och fortsätta så under hela 2023.

Så fortsätt följa oss, framtiden är kanske inte vår att se men vi gör vårt bästa för att säkerställa att det blir en ljus sådan för Tethys.

Stockholm i november 2022

Magnus Nordin,
Verkställande direktör