Vänner och investerare,

Det andra kvartalet 2023 skulle mycket väl kunna bli det kvartal då Block 56 onshore Oman på allvar påbörjade sin färd mot att bli ett andra kärnområde för Tethys i Oman. Resultaten från testet på Al Jumd-fyndet och den mycket uppmuntrande tolkningen från den nya 3D-seismiska studien över Al Jumd-trenden tyder på att detta område av Block 56 har en lovande kommersiell potential. Nästa steg för att utvärdera och slutligen realisera denna potential inkluderar att ansöka om en förlängning av den andra prospekteringsfasen för att möjliggöra genomförandet av ytterligare utvärderings- och prospekteringsborrningar samt för en preliminär fältutbyggnadsplan att utarbetas. Förberedande arbete utförs även för att möjliggöra att Block 56 ska kunna inkluderas i årets rapport över reserver och betingade resurser.

Jag har vid flera tillfällen tidigare jämfört Block 56 med hur Block 3&4 var för ett dussin år sedan och det vi har sett hittills i år understryker ytterligare den bedömningen. Med Tethys andel av produktionen från Block 3&4 nu under 10 000 fat per dag är det naturligtvis en hög prioritet att föra Block 56 till kommersiell produktion.

Al Jumd-trenden består av Al Jumd-fyndet, som producerade cirka 35 000 fat olja brutto under kvartalet som en del av det pågående produktionstestet, Sarha-fyndet och det nyligen identifierade prospektet samt flera andra potentiellt oljeförande strukturer linjerade längs den nordost-sydvästliga gränsen till Block 6.

Längre österut på Block 56 finns en separat ”fairway” av potentiellt oljeförande strukturer som sträcker sig över skärningspunkten mellan Oman Salt Basin och Eastern Tertiary Basin. Tidigare 2D-seismik tyder också på att flera potentiellt oljeförande strukturer finns längs denna trend och den nyligen förvärvade 3D-seismiken tolkas för närvarande.

I vår upprymdhet över Block 56 ska vi dock inte tappa Block 58 ur sikte. Under kvartalet har arbetet inriktats på att stadga upp prospektiviteten hos prospekten i South Lahan, som för närvarande genomgår peer-review. De tre prospekten i South Fahd, med närmare 200 mmbo i oriskade prospektiva resurser, förblir huvudmålet på blocket men även South Lahan har visat sig vara rätt intressant. Upphandling för en borrigg pågår och vi undersöker även aptiten hos potentiella partners för att ansluta sig till oss i prospekteringsarbetet. Nu när både Fahd och South Lahan påvisat bra prospekteringspotential skulle ansträngningarna absolut kunna stärkas av en lämplig partner. Med Tethys intresseandel om 100 procent, och med en stark balansräkning, befinner vi oss i en bra position att bjuda in en partner om intresse finns.

På Block 49 upplever vi vissa förseningar i införskaffningen av alla nödvändiga tjänster för återinträdet med nya tester av Thameen-1 och vi kommer att hålla er uppdaterade om utvecklingen under det tredje kvartalet.

På de icke-opererade Block 3&4 är vi, baserat på den senaste produktionsprognosen från operatören, hoppfulla om att produktionen kommer att stabiliseras på runt 9 000 fat olja per dag netto till Tethys, före statens andel. Med det sagt är vi såklart besvikna över att produktionen från Block 3&4 fortsätter att underprestera. Vi håller en nära kontakt med operatören, CCED, och involverar oss aktivt för att förstå och förbättra produktionen. Prospekteringen på Block 3&4 har däremot varit mer positiv under året och hittills har samtliga tre borrningar påträffat kolväten och etablerat flöden till ytan. Borrningarna utvärderas för närvarande och vi hoppas på att veta mer under de närmsta månaderna.

Finansiellt var kvartalet adekvat med ett kassaflöde från den löpande verksamheten som uppgick till MUSD 25,7 efter intäkter om MUSD 34,7 och ett erhållet oljepris om USD 81,6 per fat.

Så, fortsätt följa oss. Efter några kvartal med vikande produktion från Block 3&4 är vi möjligen precis vid vändningen för Tethys sammanlagda produktion, ledd av vårt opererade Block 56.

Stockholm i augusti 2023
Magnus Nordin
Verkställande direktör