Vänner och investerare,

I vanlig ordning, är jag benägen att säga, har vi ännu ett starkt kvartal med goda intäkter och resultat. Vid närmare anblick ser vi dock att Tethys Oil befinner sig i en övergångsfas. Våra opererade intressen i Block 58, 56 och 49 rör sig framåt medan vår icke-opererade 30-procentiga intresseandel i Block 3&4 drar sig, åtminstone tillfälligt, något tillbaka.

På Block 58 har vi uppnått den viktiga milstolpen att fastställa borrklara prospekt med uppskattningar av prospektiva resurser som skulle kunna påträffas genom den prospekteringsborrning som planeras för andra halvåret 2023. Och siffrorna är imponerande. Om borrningen lyckas kan den tid, ansträngning och de pengar som spenderats på Block 58 bli en omvälvande händelse för Tethys Oil och en ny källa för framtida oljereserver.

På Block 56 är den 2 000 km2 3D-seismiska ’state of the art’ insamlingen över Blockets centrala område från början av 2022, till en kostnad om cirka 15 MUSD, nu redo för tolkning. Under de kommande månaderna bör arbetet på detta Block nå samma milstolpe, rörande identifiering av borrbara prospekt och med estimat av potentiella resurser, som vi har uppnått på Block 58. Parallellt fortsätter vi att vänta på resultatet från det längre produktionstestet av
Al Jumd-fyndet på Block 56. Den något utdragna processen för att slutföra godkännandet av mätsystemet nådde en avgörande milstolpe i veckan när flödesdatorns första acceptanstest godkändes.

De kommande stegen inkluderar att flytta mätsystemet från tillverkaren i Abu Dhabi till Nimr i Oman dit oljan kommer levereras. Med alla övriga förberedelser avklarade inväntar vi ivrigt mätsystemets slutgiltiga installation och testet som nu förväntas påbörjas runt den första mars.

På Block 49 kommer Thameen-1-brunnen att testas på nytt under det första halvåret. Mineral- och bergartsstudier genomförda under 2022 tyder på att reservoaren är väldigt tätt. I ett försök att etablera flöden under återinträdet kommer reservoarens sandsten att spräckas för att skapa en ökad permeabilitet så att reservoarens kolväten kan flöda till ytan.

Under 2022 genomfördes stora investeringar och mycket tid och arbete lades på våra tre opererade Block. Under 2023 kommer vi se mindre investeringar, och lite mindre ansträngningar, men desto mer spänning när vi går in i fasen med prospekteringsborrningar för att påträffa framtida reserver.

Block 3&4 är en något annorlunda fråga. Det operativa kassaflödet fortsätter att vara starkt, men produktionen har varit en besvikelse under hela året. Under fjärde kvartalet såg vi en viss stabilisering men även ökade kostnader. Reserversättningsgraden låg under 100 procent och bilden som växer fram är att de mogna fälten har nått sin topp. Delvis är detta sant. Några av oljebrunnarna på Block 3&4 har varit i produktion i över tio år. Och sammanlagt har produktionen från Blocken uppgått till mer än 130 miljoner fat. En ansenlig mängd olja.

Men, är en långsam nedgång allt vi kan förvänta oss av Block 3&4? Det finns flera anledningar till att detta scenario, som för övrigt skulle fortsätta att generera bra om än inte väldigt bra pengar, kanske inte är sant.

För det första är en stor del av prospekteringspotentialen fortfarande outnyttjad. Med brist på borriggar under pandemin och under större delen av 2022 har operatören fokuserat på insamling av seismik snarare än prospekterings-borrningar. Under 2022 skedde endast två prospekteringsborrningar på Block 3&4. Detta kommer att åtgärdas under 2023 med minst fyra prospekteringsborrningar redan planerade.

För det andra har produktionsbegränsningar och efterföljande underinvesteringar under perioden 2020–2022, som förvärrats av förseningar av nödvändig utrustning, fortsatt att påverka under en längre tid än vad vi hade förutspått. Arbetsprogrammet för 2023 innehåller flertalet aktiviteter för att komma ikapp inom dessa investeringar. Vi guidar för en stabil till något lägre produktion under 2023 jämfört med 2022, samtidigt som vi förblir optimistiska om att ökade prospekteringsborrningar och återhämtande markarbete kan komma förändra dessa utsikter under årets gång.

Så fortsätt följa oss. Den föreslagna utdelningen kommer, om den godkänns av årsstämman, hålla alla aktieägare med en bra buffert medan vi väntar på resultaten från prospekterings-borrningar och håller tummarna för ökad produktion på Block 3&4.

Stockholm i februari 2023
Magnus Nordin,
Verkställande direktör