Vänner och investerare,

Prospekteringsborrningen Thameen-1 sticker ut som en verkligt omdanande händelse för Tethys Oil och definitivt den mest betydelsefulla under det första kvartalet 2021. Borrhålet borrades till ett djup om över 4 000 meter och mätningar i borrhålet (loggning) samt testprogram genomfördes och borrkärnor från sidan av borrhålet samlades in. Inga flöden till ytan kunde uppmätas, men vätskeprover från reservoardjup i borrhålet har tagits och mätningarna i borrhålet indikerade en kolvätekolumn om närmare 40 meter brutto i borrningens huvudmål, sandstenslagret Hasirah. All denna data analyseras nu.

Så utgången för Thameen-1 är ännu inte klar, men oavsett vad analysen av informationen kommer att visa oss under kommande veckor och månader, så är borrningen en solid operativ framgång. Thameen-1 har åter etablerat Tethys Oil som en operatör inom upstream-segmentet och resultaten har så här långt väsentligt uppgraderat prospektiviteten på Block 49. Genom utfarmningen till EOG Resources, slutförd under kvartalet, blev Tethys Oils kostnad för borrningen försumbar och EOG tillför värdefull expertis och erfarenhet till vårt joint venture, vilket kommer att komma väl till pass för att ta vara på den kolvätepotential som Thameen-1 indikerar finns på Block 49.

Och det operativa ansvaret slutar inte med borrningen av Thameen-1. Under kvartalet övertog Tethys Oil också operatörskapet för det mycket lovande Block 56 efter att infarmningstransaktionen med Medco om ytterligare 45 procents intresseandel i licensen slutfördes. Därefter har Tethys Oil en intresseandel om 65 procent i licensen. På Block 56 finns Al Jumd-fyndet, ett område som kommer att bli föremål för ett utvärderingsprogram om upp till tre borrningar senare under året, samt också en serie potentiellt oljeförande möjliga strukturer i de centrala delarna av blocket. En seismisk studie för att ytterligare kartlägga dessa planeras för närvarande.

Även på vårt tredje block som operatör, Block 58, är vi i färd med att utforma en seismisk studie. På det blocket finns flera mycket intressanta potentiellt oljeförande möjliga strukturer som vi är angelägna om att kunna uppgradera till borrbara strukturer med hjälp av ytterligare seismik.

Så Tethys Oil är sannerligen i en omdanande fas i takt med att vårt dagliga fokus flyttas mer och mer över till att leverera tillväxt från de Block som vi är operatör för. Vi har visat att vi är en fullfjädrad operatör, och det för tre Block.

Men självklart kommer Block 3&4, där vi inte är operatör, också framgent att vara av stor betydelse för oss. Vi kommer fortsätta att vara en aktiv partner på dessa block som är källan till vår nuvarande produktion och vårt kassaflöde. Dessa block får majoriteten av våra investeringar och de förser oss med det kassaflöde som finansierar vår verksamhet på de prospekteringsblock vi är operatör för. Block 3&4 är också källan till de utdelningar vi distribuerar till aktieägarna. Och Block 3&4 fortsätter att ha betydande prospekteringspotential, vilken just nu testas genom borrningen Safi-1. Vi kommer också att se ytterligare prospekteringsborrningar på Block 3&4 senare under året.

Vi har hittills haft ett mycket aktivt 2021, men vi är fortsatt medvetna om att pandemin inte är över och samtidigt som vacciner distribueras ut så måste vi fortsätta att vara försiktiga och vaksamma ännu en tid. Ett inslag av optimism tycks dock råda på finansmarknaderna. Oljemarknaden har återvänt till mer balanserade villkor och priserna har klättrat upp. Vår produktion har också ökat och uppgick under första kvartalet till 11 585 fat olja per dag – fem procent högre än under föregående kvartal. Tillsammans med högre priser steg våra intäkter och övriga inkomster med 14 procent till MUSD 25,4. Likaså steg EBITDA med 21 procent till MUSD 12,3. Under kvartalet uppgick fritt kassaflöde till MUSD 2,3 och vi avslutar kvartalet med en god nettokassa om MUSD 57.

Och glöm inte bort att vår försäljning prissätts med två månaders eftersläpning mot marknaden, så vi kommer att se hur de rådande priser om över USD 60 per fat påverkar våra intäkter under de kommande månaderna.

I april offentliggjorde vi en förändring i vår utdelningspolicy. För er som följt oss under de senaste åren, borde det inte komma som en överraskning att vi strävar efter att ha en balanserad avvägning mellan investeringar för tillväxt och en långsiktigt hållbar och ökande distribution till våra aktieägare, allt finansierat av kassaflödet från producerande tillgångar. För 2021 har styrelsen rekommenderat till årsstämman i maj att genom utdelning och inlösenaktier överföra SEK 4 per aktie.

Under 2021 har vi sett ett ökande fokus på ESG: miljö, samhälle och bolagsstyrning. Tethys Oil välkomnar självklart detta ökande fokus. Miljömedvetenhet och socialt ansvarstagande har alltid varit en integrerad del av vårt sätt att driva verksamheten. För att uppdatera er ytterligare om Tethys Oil och ESG, bjuder jag in er att läsa vår nyligen offentliggjorda hållbarhetsrapport för 2020, vilken kan laddas ned från vår webb. Vårt tänkande inom ESG härstammar från våra skandinaviska rötter, och vi avser att fortsätta vara ett hållbart oljebolag i en modern värld.

Så fortsätt följ oss. 2020 var ett år präglat av uthållighet och motståndskraft. Vi ser på 2021 som ett år av omdaning.

Stockholm i maj 2021.

Magnus Nordin,
Verkställande direktör