Vänner och investerare,
Jag hoppas att ni alla är friska och krya trots att coronaviruspandemin fortsätter påverka hela världen. På oljefälten har testprotokollen fortsatt vara i kraft, och viss smitta har förekommit, men all smittspridning har tack och lov begränsats och de insjuknade har tillfrisknat. Förseningar har inträffat och vi skulle utan tvivel önska att coronaviruset försvann för gott.

Med det sagt så kan vi blicka tillbaka på ännu ett solitt kvartal. Oljepriserna förefaller väl stabiliserade som en följd bland annat av fortsatta produktionsbegränsningar från OPEC+, och en tidigare inte skådad finansiell disciplin från de amerikanska skifferproducenterna. Priser på Brentoljan över 70 USD per fat må i det långa loppet vara i överkant, men de låga priser vi såg förra året är långt borta och kommer troligtvis inte återkomma inom en överskådlig framtid.

Oljekonsumtionen har återkommit till nivåer som vi inte sett sedan pandeminedstängningarna, och med mycket högre priser än innan viruset slog till, kommer det att bli mycket intressant att se hur efterfrågan på olja utvecklas under de kommande åren. Tethys Oil kommer att fortsätta vara verksamt inom oljemarknadens upstreamsegment så länge vi ser att vår produkt efterfrågas. Och detta med ett fortsatt starkt fokus på miljömässiga och andra ESG-relaterade områden. Fortsätter konsumtionen att öka, kommer vi också att positionera oss därefter.

Produktionen från Block 3&4 uppgick under kvartalet till 11 030 fat olja per dag, en nivå som ligger fortsatt över de ursprungliga kvoterna som fastställdes i april förra året. Olika arbeten har utförts på fältet med syfte att förbättra och uppgradera transportsystem och vissa anläggningar. Arbetsprogrammet för återstoden av 2021 kommer fortsatt att fokusera på långsiktiga förbättringar och vi är förhoppningsfulla om att den genomsnittliga produktionen för andra halvåret kommer att vara högre än de 11 306 fat olja per dag vi producerade under första halvåret 2021. Med tre borriggar åter i drift förväntar vi oss också att antalet prospekteringsborrningar under året kommer att öka.

Det genomsnittligt försäljningspris uppgick till USD 59,7 per fat, upp med 28 procent jämfört med första kvartalet 2021. Det högre oljepriset, i kombination med att operativa kostnader minskade till USD 9,9 per fat, ned 13 procent från USD 11,4 per fat under första kvartalet, resulterade i signifikant högre netback per fat. Netback per fat uppgick till USD 15,2 under andra kvartalet jämfört med USD 11,8 under första kvartalet, en ökning om 29 procent. Det högre genomsnittliga försäljningspriset motverkade den lägre produktionsandelen efter statens andel, och gav en högre nettointäkt under andra kvartalet 2021. EBITDA och rörelseresultatet steg till MUSD 14,5 respektive MUSD 4,3, en ökning jämfört med första kvartalet 2021 om 18 respektive 153 procent. Och även efter att vi distribuerat MUSD 15,5 till våra aktieägare under kvartalet så förblir vår balansräkning stark med en nettokassa om MUSD 45,5.

Arbetet på Block 58, där vi är operatör fortgår något snabbare än ursprungligen planerat och design och upphandling av det kommande seismikprogrammet är snart klara och själva insamlingen förväntas starta under tredje kvartalet. Planeringen fortsätter av 2021 års borrprogram på Block 56, vilket syftar till att ytterligare utvärdera Al Jumd-komplexet med upp till tre borrningar. Den första borrningen är planerad till fjärde kvartalet 2021. Denna utvärdering kan leda till ett långvarigt produktionstest på Al Jumd före årsslutet. Därtill pågår också planeringen av en seismikinsamling på de centrala delarna av Block 56.

Och sist men inte minst börjar vi få klarhet i resultaten av prospekteringsborrningen Thameen-1 på Block 49, som vi framgångsrikt borrade under första kvartalet. Med mätningar i borrhålet (loggning) som indikerade en kolvätekolumn om närmare 40 meter brutto, blev vi naturligtvis besvikna att inga flöden till ytan kunde uppmätas. Analysen, som nu börjar bli klar, indikerar en reservoarsektion med god porositet men med begränsad permeabilitet. Hur vi tar detta projekt framåt på bästa sätt kommer bli vårt fokus för arbetet på Block 49 under tredje kvartalet.

Så fortsätt följ oss – som vanligt råder inte brist på spännande aktiviteter i alla våra projekt.

Stockholm i augusti 2021

Magnus Nordin,
Verkställande direktör