Vänner och investerare,

När jag skrev till Er för ett år sedan hade pandemin just börjat svepa in över världen och i syfte att begränsa dess spridning stod vi inför åtgärder utan tidigare motstycke. Året som låg framför oss var fyllt med osäkerhet när individer, företag och regeringar försökte klara av situationen. Men ett år senare kan vi konstatera att vi klarade av det, och genom hårt arbete, hängivenhet och god tur så tog sig Tethys genom året på ett mycket bättre sätt än vi hade kunnat hoppas på. Pandemin och den extraordinära situation den orsakat är ingalunda över och vi måste fortsätta att följa de strikta coronarestriktioner som finns. Men nu har vaccinering inletts, världsekonomin tar fart och oljepriserna har återhämtat sig, så även om ljuset i änden på tunneln är svagt, så finns det där!

Men låt oss nu se på vad som hände under 2020 mer i detalj. Vår portfölj utvecklades med en ny licens och med offentliggjorda överenskommelser om en infarmning och en utfarmning. Verksamheten på vår kronjuvel, Block 3&4, uppvisade både anpassningsförmåga och robusthet. Jag är mycket nöjd och tacksam över att kunna meddela att våra huvudmål, att säkerställa medarbetares och samarbetspartners säkerhet och välbefinnande och samtidigt upprätthålla verksamheten så nära det normala som möjligt, framgångsrikt nåddes.

I juli utökade vi vår omanska prospekteringsportfölj när vi i egenskap av operatör tilldelades 100 procents intresse i prospekterings- och produktionslicensen för Block 58 onshore Oman. Blocket gränsar till Block 49, som vi också är operatör för, och här finns flera mycket intressanta geologiska indikationer som vi hoppas kunna utveckla till borrbara strukturer inom en inte allt för avlägsen framtid. Vi kommer i sinom tid att genomföra minst två prospekteringsborrningar, men först ska vi börja med ombearbetning av befintlig seismik och senare under 2021 genomföra en ny insamling av 3D-seismik.

På Block 49 tecknade vi i november 2020 ett utfarmningsavtal med EOG Resources, enligt vilket EOG erhöll 50 procents intresseandel i prospekterings- och produktionslicensen på Block 49 mot att ersätta alla upplupna kostnader hänförliga till licensen samt prospekteringsborrningen Thameen-1, upp till ett sammanlagt belopp om MUSD 15. Borrningen av Thameen-1, kulmen på tre års förberedande prospekteringsarbete, inleddes på årets sista dag. Under första kvartalet 2021 hade Thameen-1 borrats till sitt slutgiltiga djup och flödestestats. Inga flöden till ytan kunde uppmätas, men mätningar i borrhålet (loggning) indikerade en kolvätekolumn om närmare 40 meter brutto. Det var ett något mindre steg framåt än vad vi hade hoppats på, men resultaten så här långt uppgraderar väsentligt potentialen för kolväten på Block 49. När all data från prospekteringsborrningen Thameen-1 har sammanställts kommer vi att planera nästa steg för borrhålet och Block 49 överlag.

Arbetet som har utförts på Block 56 har bekräftat vår entusiasm för en potentiellt väldigt betydande licens. Under hösten 2020 tog vi möjligheten att öka vår intresseandel i licensen från 20 till 65 procent och också överta operatörskapet för Block 56. Att Tethys kommer att vara operatör för tre block onshore Sultanatet Oman är en stor ära, och också något som medför stort ansvar. Men att vara operatör erbjuder också stora möjligheter. Det starka tekniska team vi har byggt upp i Oman under våra tio år i sultanatet kommer nu verkligen få en chans att visa vad de går för och leda partnergruppen i arbetet med att få fram olja ur Block 56.

Samtidigt som vi arbetade hårt för att öka och optimera vår portfölj med omanska prospekteringstillgångar under 2020, så behövde arbetet på Block 3&4 ta en annan inriktning under våren. I april 2020 upprättades, som svar på det kraftiga oljeprisfallet, den ökade osäkerheten kring coronapandemin samt produktionsbegränsningar, planer för att väsentligt minska och flytta fram investeringar på Block 3&4 under återstoden av 2020. Målsättningen är att säkerställa att verksamheten på Block 3&4 förblev minst kassaflödesneutral på helårsbasis 2020 under rådande marknadsförhållanden. Och dessa planer lyckades!

Vi lyckades uppnå en produktion om 11 336 fat olja per dag samtidigt som investeringar och de operativa kostnaderna minskade så mycket att vi erhöll ett positivt kassaflöde om MUSD 6.7. Och dessa planer lyckades! Vi rapporterar intäkter och övriga inkomster om MUSD 101,1 för helåret, en EBITDA om MUSD 50,4 och vi avslutade året med en nettokassa om MUSD 55,1.

Reserver på Block 3&4 har aldrig varit större än vid utgången av 2020. För nionde året i rad översteg Tethys Oils reserversättningsgrad 100 procent! Och detta trots uppskjutna investeringar och med reducerad prospektering under året. Vid utgången av 2020 uppgick våra 2P-reserver till 26,9 miljoner fat, och med en reserversättningsgrad om 120 procent.

Så, trots alla utmaningar under året, så har Tethys genom hårt arbete, fokuserade insatser och en försiktig attityd hos alla medarbetare lyckats göra 2020 till ett ganska bra år. Och för att återspegla Tethys Oil starka operativa och finansiella ställning, föreslår styrelsen en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie och en extraordinär kapitalöverföring om ytterligare SEK 2,00 per aktie, sammanlagt MUSD 15.

Så fortsätt följ oss när vi fortsätter vår tillväxtresa med vår utökade tillgångsportfölj med lovande tillväxtmöjligheter i Sultanatet Oman. Under 2021 kan vi komma att genomföra fem prospekterings-/utvärderingsborrningar och ny seismik ska samlas in, allt finansierat av vår lönsamma produktionstillgång och samtidigt fortsätta att finansiera både vår tillväxt och distribution till aktieägare.

Stockholm i april 2021.

Magnus Nordin,
Verkställande direktör