Vänner och investerare,

Året och kvartalet avslutades på en stabiliserande och lovande not; dock kunde det övergripande utfallet av 2023 ha varit bättre.

Produktionen från Block 3&4 stabiliserades under det fjärde kvartalet på nästan 8 400 fat olja per dag, vilket lämnade ett totalt genomsnitt på nära 8 800 fat olja per dag för året. Vi har gjort stora investeringar i blocken under 2023, inte bara för att kompensera för förlorad tid och lägre investeringar under pandemiåren 2020-2021 men även som en bekräftelse på vår långsiktiga tro på potentialen i blocken. Två anmärkningsvärda sådana långsiktiga investeringar är insamling av 3D-seismik och Gas-to Power-projektet.

Gas-to-Power-projektet har som mål att minska fackling av den associerade gasen som produceras på Block 3&4. Gasen kommer istället att använda som en energikälla för att generera el till produktionsanläggningarna och pumpar på fältet. Detta kommer att ta bort behovet av användning av dieselgeneratorer som idag utgör en betydande del av fältets utsläpp. Projektet är en viktig milstolpe för att förbättra Tethys Oils miljöavtryck och är en betydande investering. Hittills har bolaget investerat mer än MUSD 15 och räknar med att investera ytterligare MUSD 10 före utgången av 2024. En betydande del av dessa investeringar förväntas återbetalas genom lägre operativa kostnader – vilket vi räknar med att realisera mot andra delen av 2024.

Den stora seismiska kampanjen för att täcka hela den centrala delen av Block 3&4 som har pågått i flera år kommer att slutföras under 2024. En betydande investering om MUSD 6 under 2024 (11,6 under 2023) som vi förväntar oss kommer att bära frukt i det kommande årets prospekteringsaktiviteter. Med dessa stora projekt avslutade prognostiserar operatören för både lägre operativa kostnader och investeringar under åren efter 2024.

Vi har ännu inte sett effekterna av investeringarna i reserver och produktion på Block 3&4 men vi känner oss säkra på att så snart kommer att bli fallet. I närtid har dock det bokförda värdet på dess olje- och gastillgångar vuxit till en nivå som ännu inte återspeglas i dess nuvarande resultat och vi har därför valt att göra ett nedskrivningstest som ledde till en nedskrivning. Efter nedskrivningen är tillgångens redovisade värde fortfarande imponerande MUSD 190, i linje med dess historiska nivå och betydligt högre än vårt nuvarande börsvärde. Värdet är inte mindre imponerande med tanke på att värdet inte speglar de många uppsidor vi förväntar oss att det kommande årets prospekterings- och utvärderingsaktiviteter kommer låsa upp, inte minst med den senaste toppmoderna 3d-seismik vi har i vår ägo. Vi får inte glömma att Block 3&4 är en tillgång med dolda skatter som förundrat skeptiker många gånger tidigare.

På Block 58 närmar vi oss snabbt sanningens ögonblick med prospekteringsborrningen i Fahdområdet, Kunooz-1, som förväntas påbörjas innan slutet av det första kvartalet.

Vår verksamhet på Block 56 har varit kontinuerligt aktivt under det senaste året där det längre produktionstestet bevisat produktionskapaciteten hos Al Jumd-fyndet med över 60 000 producerade fat olja (brutto), 332 fat olja per dag från bara två brunnar. Strävan efter att omvandla Eastern Flanktrenden till vårt nästa producerande fält fortsatte I slutet av fjärde kvartalet med en återgång till Sarha-3 för underhållsarbete samt prospekteringsborrningen av Menna-1 längre söderut på trenden. Båda borrningarna har påträffat kolväten över flera zoner och vi ser fram emot testerna som omedelbart ska påbörjas.

De kommande testresultaten från Menna-1 och Sarha-3 är viktiga datapunkter för fältutvecklingsplanen för Block 56 som för närvarande pågår. Ett antal viktiga nyckeltal håller på att fastställas såsom produktionspotential, reservoch resursbasen samt en bedömning av blockets övergripande prospektivitet.

Vår tillgångsportfölj är fortsatt mycket lovande och med många rörliga delar. Aktivitetsnivån är sådan att vår styrelse har valt att skjuta upp beslutet om aktieutdelning tills vidare och beslutat att se över sammansättningen av vår tillgångsportfölj för att säkerställa att vi är optimerade för att leverera på våra bästa möjligheter. Det är spännande tider om också något prövande.

Så fortsätt följa oss, och stanna kvar hos oss. 2024 lovar att bli antingen platt eller en kraftfull start på en ny tillväxtfas som leds av kommersialiseringen på Block 56 och självklart på om prospekteringsborrningen i Fahd på Block 58 visar sig vara en framgång…

Stockholm i februari 2024
Magnus Nordin
Verkställande direktör