Ovan visas väsentliga koncernbolag som ingår i Tethys Oil-koncernen.
Ägande i dotterbolag är 100% om inte annat anges.
Tethys Oil har 100 procents* andel i Block 49, 100 procents andel i Block 58, 30 procents andel i Block 3&4 och 65 procents andel i Block 56.

Läs om vår styrelse och ledning.

* Intresseandelarna reflekterar förändringar som skedde i och med att EOG lämnade Block 49. EOG meddelade sina intentioner under 2021 och den formella processen för Tethys Oil att erhålla myndigheternas slutgiltiga godkännande att återigen inneha en 100 procents intresseandel är pågående.