Tredje kvartalet och niomånadersrapport – 30 september 2019

Tredje kvartalet 2019 (andra kvartalet 2019)

  • Rekordproduktion från Block 3&4 i Oman uppgick till 13 053 fat per dag (12 881 fat per dag)
  • Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 40,7 (MUSD 41,3)
  • EBITDA uppgick till MUSD 26,6 (MUSD 27,9)
  • Periodens resultat uppgick till MUSD 14,9 (MUSD 17,3)
  • Vinst per aktie uppgick till USD 0,44 (USD 0,51)
  • Prospekteringsborrningen Maather-1 inledd och pågår
  • Förvärv av 20% i Block 56, Oman
MUSD (om inte annat anges) Tredje kvartalet 2019  Andra kvartalet 2019 Tredje kvartalet 2018
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 13 053  12 881 11 857
Produktion, netto, efter statens andel, fat 624 433  609 523 567 258
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 635 947  561 077 579 360
  
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 65,4  67,8 74,3
  
Intäkter och övriga inkomster 40,7  41,3 42,3
EBITDA 26,6  27,9 30,1
Rörelseresultat 14,5  16,4 18,5
Periodens resultat 14,9  17,3 18,2
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,44  0,51 0,53
  
Nettokassa 71,9  62,0 63,7
Investeringar i olje- och gastillgångar 14,5  12,8 12,6
MUSD (om inte annat anges) Nio månader 2019  Nio månader
2018
Helåret
2018
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 12 616  11 723 11 767
Produktion, netto, efter statens andel, fat 1 790 923  1 664 145 2 233 323
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 1 810 776  1 620 552 2 163 148
  
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 64,9  68,1 70,5
  
Intäkter och övriga inkomster 114,7  112,9 157,3
EBITDA 71,7  75,9 106,6
Rörelseresultat 36,5  41,7 60,7
Periodens resultat 38,7  42,3 62,2
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 1,13  1,24 1,82
  
Nettokassa 71,9  63,7 73,1
Investeringar i olje- och gastillgångar 39,0  39,5 55,8

Brev till aktieägarna
Vänner och investerare,
Detta brevs huvudsakliga budskap kan sammanfattas med tre tal:

  • 13 053
  • 49
  • 56

13 053 fat olja per dag är den högsta genomsnittliga dagliga produktionen Tethys Oil någonsin nått under ett enskilt kvartal på Block 3&4.
49 är Block 49, där tolkningen av den seismiska informationen och integreringen av datan in i vår geologiska modell har bekräftat vårt antagande att blocket är mer prospektivt än historien har visat. Vår inledande, fokuserade, seismiska studie har resulterat i att en potentiellt oljeförande geologisk struktur identifierats som uppfyller kraven för att motivera en borrning. Därtill har ett antal ytterligare potentiellt oljeförande strukturer kartlagts inom de nya 2D- och 3D-seismikområdena. Mer information kommer att komma och vi måste komma ihåg att Block 49 i detta skede är i prospekteringsfasen och därför fortfarande har geologisk osäkerhet – men vi har fått en mycket bra start! Under det första halvåret nästa år planerar vi att genomföra en mycket spännande prospekteringsborrning som vi naturligtvis hoppas skall resultera i ett kommersiellt fynd, men också ge mer information som ytterligare ökar vår förståelse för petroleumpotentialen på Block 49.
56 är Block 56, vilket är den infarmning vi offentliggjorde i slutet av oktober och som fortsatt är beroende av myndigheternas godkännande. Block 56 är väldigt mycket ett Tethys Oil-projekt, den sorts projekt vi har försökt säkra upp sedan en tid tillbaka. Utifrån ett tekniskt perspektiv är projektet mycket logiskt – Block 56 är beläget bara 200 km från Block 3&4s sydliga gräns och delar av blocket har samma geologi som återfinns på Block 3&4. Det är ett projekt där Tethys Oils tekniska expertis kan ge ett viktigt bidrag på vägen till framgång.
Operativt kan vi konstatera att en hel del intressant prospekteringsarbete har genomförts på blocket av nuvarande operatören och Tethys Oil har möjlighet att komma in i blocket då tre redan borrade prospekteringshål skall flödestestas. Vi kan i princip ta en genväg och hoppa över borrarbetet och istället gå rakt på resultatet – borrhålstesterna. Och värt att komma ihåg – ”entréavgiften” är tämligen låg. Så om blocket utvecklas som vi hoppas, så är vi i färd med att ta oss an ett nytt block skulle kunna ha samma typ av potential som Block 3&4 hade för tio år sedan. Förhållandet mellan risk och möjlig avkastning är därför mycket tilltalande.
Vi kommer naturligtvis ha goda skäl att återkomma till Block 56 inom en snar framtid. Likaså kommer vi ha skäl att hålla er uppdaterade om utvecklingen på Block 49 avseende borrförberedelser allt eftersom mer information om borrmål blir tillgängliga. Men till dess, låt oss återvända till de 13 053 fat olja per dag netto som producerades under det tredje kvartalet från Block 3&4.
Det har varit ännu ett bra kvartal för vår huvudsakliga tillgång. Fortsatt finjustering på produktionsanläggningen på Ulfa tillsammans med framgångsrika produktionsborrningar på Shahd och underhålls- och renoveringsarbeten på de äldre fälten resulterade i rekordproduktion. De genomsnittliga produktionskostnaderna ligger betryggande inom våra förväntningar och produktionskostnaderna per fat uppgick under kvartalet till USD 10,1. Vår rekordproduktion under kvartalet motverkades något av marginellt lägre oljepriser, och intäkter och andra inkomster uppgick till MUSD 40,7 – i linje med andra kvartalet 2019. Kassaflödet var fortsatt starkt och resulterade i att vår nettokassa stärktes under kvartalet från MUSD 62,0 till MUSD 71.9.
Avseende prospektering, så pågår prospekteringsborrningen Maather-1 samtidigt som borrningen av prospekteringsbrunnen Yusr-1 har avslutats och spår av olja påträffades. Yusr-borrningen och de efterföljande testerna var dock inte problemfria. Trots att borrhålet indikerade goda oljespår under borrningen, så har testerna hittills varit ofullständiga. Men arbetet pågår och vi är fortsatt hoppfulla om att kunna genomföra ett framgångsrikt test av borrhålet innan årets slut.
Låt oss avslutningsvis glädjas över de 13 053 faten olja per dag och all övrig aktivitet som pågår. Och glöm inte heller den andra delutbetalningen om SEK 1,00 av 2019 års utdelning nu i november.
Fortsätt följ oss – det var några år sedan vi senast hade så här mycket aktivitet att erbjuda i en nära framtid.
Stockholm, 5 november 2019
Magnus Nordin
Verkställande direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
William Holland, CFO, tfn +46 8 505 947 00
KONFERENSSAMTAL
Datum: 5 november 2019
Tid: 10.00 CET
För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:
Länk till webbsändningenhttps://edge.media-server.com/mmc/p/aqzaw3i6
För att delta via telefon, vänligen ring
Sweden: +46 8 566 426 51 / PIN: 93858145#
Switzerland: +41 225 809 034 / PIN: 93858145#
UK: +44 333 300 0804 / PIN: 93858145#
United States (Toll-Free): +1 855 857 0686 / PIN: 93858145#
Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 7:30 CET.