Tredje kvartalet och niomånadersrapport 2015

* Försäljning tredje kvartalet 2015 uppgick till MSEK 307 jämfört med
MSEK 265 för det andra kvartalet 2015, en ökning med 16 procent. Den
starka försäljningstillväxten under tredje kvartalet jämfört med det
andra kvartalet beror på ökad produktion och högre oljepriser. Under
de två senaste kvartalen har överuttagspositionen även ökat avsevärt
* Resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2015 uppgick till MSEK
70 och har ökat med 32 procent jämfört med MSEK 53 under andra
kvartalet 2015. Den starka försäljningstillväxten och ett förbättrat
oljepris är huvudsakliga skäl till ökningen av resultatet under tredje
kvartalet
* Vinst per aktie före och efter utspädning under tredje kvartalet 2015
uppgick till SEK 2,00 jämfört med SEK 1,52 under det andra kvartalet
2015
* Genomsnittlig daglig produktion under tredje kvartalet ökade med 7
procent jämfört med andra kvartalet 2015. Total produktion uppgick
till 928 047 fat motsvarande 10 087 fat per dag
* Under tredje kvartalet förvärvade bolaget 512 090 egna aktier för ett
belopp om MSEK 25. Nettokassa per 30 september 2015 uppgick till MSEK
485 jämfört med MSEK 323 per 30 juni 2015
|   | MSEK (om inte annat anges) | Tredje kvartalet 2015 | Andra kvartalet 2015
| % Q3 2015 mot Q2 2015 | Tredje kvartalet 2014 |
|   | Produktion före statens andel, fat | 928 047 | 858 453 | 8% | 772 722 |
|   | Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl) | 10 087 | 9 434 |
7% | 8 399 |
|   | Försäljning efter statens andel, fat | 584 399 | 545 019 | 7% | 399 352 |
|   | Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD | 61,77 | 57,77 | 7% |
107,57 |
|   | Försäljning olja och gas | 307 | 265 | 16% | 296 |
|   | EBITDA | 153 | 153 | 0% | 173 |
|   | Rörelseresultat | 68 | 75 | -9% | 232 |
|   | Periodens resultat | 70 | 53 | 32% | 167 |
|   | Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK | 2,00 | 1,52 | 32% | 4,71
|
|   | Nettokassa | 485 | 323 | 50% | 194 |
|   | Investeringar i olja och gas | 85 | 50 | 70% | 45 |
 
| MSEK (om inte annat anges) | 9 mån 2015 | 9 mån  2014 | % 9m 2015 mot 9m 2014
|
| Produktion före statens andel, fat | 2 570 706 | 2 039 427 | 26% |
| Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl) | 9 417 | 7 470 | 26% |
| Försäljning efter statens andel, fat | 1 438 310 | 1 030 193 | 40% |
| Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD | 60,69 | 106,72 | -43% |
| Försäljning olja och gas | 735 | 736 | 0% |
| EBITDA | 381 | 390 | -2% |
| Rörelseresultat | 163 | 553 | -71% |
| Periodens resultat | 170 | 332 | -49% |
| Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK | 4,85 | 9,35 | -48% |
| Nettokassa | 485 | 194 | 150% |
| Investeringar i olja och gas | 245 | 158 | 55% |
 
Vänner och investerare,
Under det tredje kvartalet 2015 passerade Tethys Oil ytterligare en
milstolpe. Dagsproduktionen under ett kvartal översteg 10 000 fat olja
för första gången. Sammanlagd nettoproduktion under de nio första
månaderna 2015 är över 25% högre än motsvarande period 2014 och uppgick
till 2 570 706 fat olja.
Precis som vi tidigare har sagt, så är vårt projekt robust även på
dagens oljepriser. Tethys Oil fortsätter att generera positiva
finansiella resultat. Under tredje kvartalet uppgick vår försäljning
till MSEK 307, en uppgång jämfört med andra kvartalet 2015 med 16%.
EBITDA för kvartalet uppgick till MSEK 153, vilket är i linje med
närmast föregående kvartal. Vårt kassaflöde från den löpande
verksamheten uppgick till MSEK 268. Och vårt resultat för kvartalet
ökade 32% jämfört med andra kvartalet 2015 och uppgick till MSEK 70. Vår
nettokassa uppgick per 30 september 2015 till MSEK 485.
Under det tredje kvartalet sålde vi mer olja än vi producerade, vilket
resulterade i ett överuttag om nästan 130 000 fat olja i slutet av
kvartalet. Vi förväntar oss att en väsentlig minskning av detta
överuttag, i kombination med lägre oljepriser, kommer att påverka
försäljning och resultat under det fjärde kvartalet 2015.
Operativt har vatteninjiceringsprogrammen på fälten varit i fokus under
det tredje kvartalet. På Farha Southfältet har ytterligare tre
vatteninjiceringshål borrats och ytterligare ett förkastningsblock
kopplats upp mot vatteninjicering. Tre vatteninjiceringshål har även
borrats på Shahdfältet, vilket innebär att fem injiceringshål nu är i
drift på fältet. Vi väntar med spänning på resultaten från injiceringen
på Shahdfältet. Om resultaten är framgångsrika kommer vatteninjiceringen
ha en väsentlig påverkan på Shahdfältets reserver och produktion.
Resultaten från den europeiska verksamheten vi har i Litauen är också
uppmuntrande. Prospekteringsborrningen Tidikas-1 på Raseiniailicensen
påträffade en sammanlagd oljekolumn om nära 50 meter och vid
borrstångstest flödade olja till ytan. Vi ser fram emot resultaten från
det långvariga produktionstestet av borrhålet.
Så fortsätt följa oss – det fortsätter att hända saker!
 
Stockholm i november 2015
 
Magnus
Nordin                                                              
Verkställande direktör                                
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02;
magnus@tethysoil.com
eller
Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01;
morgan@tethysoil.com
 
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion omkring 10 000 fat olja per dag. Tethys
Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen
och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com
 
(för fullständig rapport, vänligen se bifogad fil)