Tredje kvartalet och niomånaders – 30 september 2020

Tredje kvartalet 2020 (andra kvartalet 2020)

  • Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 10 651 fat per dag (10 597 fat per dag)
  • Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 20,4 (MUSD 21,1)
  • EBITDA uppgick till MUSD 9,5 (MUSD 8,7)
  • Resultatet uppgick till MUSD -2,1 (MUSD -3,9)
  • Vinst per aktie uppgick till USD -0,06 (USD -0,12)
  • Fritt kassaflöde MUSD -11,7 (MUSD 0,2)
  • Nettokassa MUSD 48,0 (MUSD 59,8)
  • Fritt kassaflöde, före förvärv, förväntas vara positivt under fjärde kvartalet och helåret 2020
  • Tethys Oil och Sultanatet Oman ingick ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal (EPSA) avseende Block 58 onshore Oman i juli 2020

Händelser efter rapportperioden

  • Tethys har tecknat avtal om att förvärva ytterligare 45 procents andel i Block 56 onshore Oman och bli operatör för licensen, avhängigt myndigheternas godkännande
MUSD (om inte annat anges) Tredje kvartalet 2020 Andra kvartalet 2020 Tredje kvartalet 2019
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 10 651 10 597 13 053
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 509 559 532 325 624 433
Produktionsandel (procent) 52 55 52
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 42,8 34,3 65,4
Intäkter och övriga inkomster 20,4 21,1 40,7
EBITDA 9,5 8,7 26,6
Rörelseresultat -1,0 -1,7 14,5
Resultat -2,1 -3,9 14,9
Vinst per aktie (efter utspädning), USD -0,06 -0,12 0,44
Nettokassa 48,0 59,8 71,9
Fritt kassaflöde -11,7 0,2 10,4
Investeringar i olje- och gastillgångar 8,6 10,4 14,5

 

MUSD (om inte annat anges) Nio
månader
2020
Nio
månader
2019
Helåret

2019

Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 11 466 12 616 12 832
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 1 627 686 1 790 923 2 383 086
Produktionsandel (procent) 52 52 51
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 49,4 64,9 64,2
Intäkter och övriga inkomster 78,7 114,7 150,8
EBITDA 40,1 71,7 92,9
Rörelseresultat 6,5 36,5 37,1
Resultat 6,1 38,7 38,3
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,18 1,13 1,12
Nettokassa 48,0 71,9 75,1
Fritt kassaflöde -2,3 26,6 31,4
Investeringar i olje- och gastillgångar 34,4 39,0 65,2

Brev till aktieägarna
Vänner och investerare,

Några av er kanske kommer ihåg de gamla uttrycken ”no gain without pain” och ”no guts, no glory”. När vi nu lämnat det tredje kvartalet och gått över i det fjärde kvartalet 2020 säger dessa uttryck en hel del om Tethys idag. Och för den delen också om er, våra trogna och prövade aktieägare.

Värderingen av oljebolag generellt, och marknadens övergripande inställning till oljeindustrin, har inte varit så svag på decennier. Påverkan från covid-pandemin, med ett virus som fortfarande sprids okontrollerat, lägger ytterligare börda inte bara på oljebolag, utan på alla branscher och människor världen runt. Vår huvudprioritet förblir att hålla oss friska och göra vad vi kan för att lindra plågan. Men en andra prioritet är att fortsatt vara fokuserade och bygga upp verksamheten (även när utsikterna tycks beckmörka) för oljeeran är långt ifrån över. Den kanske är under avtagande, vilket den för vår planets långsiktiga hälsa kanske inte är en dålig sak, men olja som råvara kommer behövas under en överskådlig framtid – som en absolut nödvändig del i att förse världen med energi.

Det är därför Tethys de senaste månaderna gjort fler framåtriktade investeringar i nya projekt, än vi gjort sedan vi påbörjade utbyggnaden av Block 3&4 onshore Oman för över tio år sedan.

De tydligaste exemplen på detta är vår nya licens Block 58, som vi offentliggjorde i juli, och vår ökade andel i Block 56, som vi offentliggjorde så sent som i förra veckan. Dessa investeringar görs från en styrkeposition. Den fortsatta produktionen från Block 3&4 förblir en solid grund att bygga vidare på, som ger oss intäkter att finansiera vår tillväxtstrategi men också stödjer vår ställning som ett utdelande bolag. Därtill är vår balansräkning fortsatt mycket stark, utan långfristiga skulder och med nästan MUSD 50 i kassa.

När vi så tittar på det tredje kvartalet i detalj, vill jag först ge det mycket glädjande beskedet att alla program som genomförts för att minska påverkan från covid-19 har varit framgångsrika. De fåtal fall som inträffat inom vår verksamhet har tack vare omfattande testning upptäckts tidigt och alla som insjuknat har tillfrisknat. Vi är mycket tacksamma gentemot omanska myndigheter, CCED – operatören på Block 3&4, och alla Tethys medarbetare och partners för alla ansträngningar som gjorts för att kontrollera situationen.

Finansiellt har det reducerade arbetsprogrammet och kostnadsbesparingar resulterat i minskade operativa kostnader, vilka uppgick till USD 9,5 per fat, ned från USD 10,8 per fat under andra kvartalet och USD 11,6 per fat under det första kvartalet 2020. Minskningen kommer från övergripande lägre kostnader för förbrukningsmaterial samt också från nedstängning av dyrare produktionshål.

Det lägre oljepriset har slagit hårt på våra intäkter, men eftersom vi inte sålde någon olja i juli, då priserna var mycket låga, lyckades vi nå ett genomsnittligt försäljningspris under kvartalet om USD 42,8 per fat. Det är 25 procent högre än under andra kvartalet. Timing-effekter i oljeförsäljningen hade dock en ogynnsam effekt på vårt fria kassaflöde, vilket uppgick till MUSD -11,7 och påverkades negativt av förändringar inom rörelsekapital om MUSD -12,3. Men givet att det blott är timing-effekter, så förväntar vi oss att det fria kassaflödet åter är på hälsosamma nivåer under det fjärde kvartalet då förändringen i rörelsekapitalet normaliseras. Så genom att minska på arbetsprogrammet och skjuta på investeringar, är vi på rätt väg mot att överträffa vårt mål att vara kassaflödesneutrala från Block 3&4 på årsbasis.

Produktionen om 10 651 fat olja per dag under det tredje kvartalet var i linje med produktionen under det andra kvartalet 2020. Det är med glädje vi noterar att produktionen fortsatt översteg vår indikerade produktionskvot om 9 300 fat olja per dag, något vi är hoppfulla om också kommer att fortsätta under det fjärde kvartalet. En viktig milstolpe nåddes också i början på kvartalet, då den sammanlagda produktionen från Block 3&4 översteg 100 miljoner fat. Denna milstolpe understryker tillgångens höga kvalité.

På Block 49 närmar vi oss för första gången på länge en prospekteringsborrning som operatör. Vi har identifierat en rigg som vi ligger i slutförhandlingar om att kontraktera. Anläggningsarbete på borrplatsen pågår och byggande av tillfartsvägar, borrplatta, läger och liknande anläggningar fortskrider i snabb takt. I mitten av december planeras borrningen av Thameen-1 inledas. Vi har också erhållit en ettårig förlängning av licensen, vilket ger oss tid att både slutföra borrningen och utvärderingen av densamma innan den nya deadlinen i december 2021.

Efter rapporteringsperioden ingick vi ett avtal, avhängigt myndigheternas godkännande, att förvärva ytterligare 45 procents andel i prospekterings- och produktionslicensen Block 56. När denna transaktion slutförs, kommer vi att öka vår andel i Block 56 från 20 till 65 procent samt också överta operatörskapet. Att Tethys då kommer att vara operatör för tre block onshore Sultanatet Oman är en stor ära, och också något som medfört stort ansvar. Men att vara operatör erbjuder också stora möjligheter. Det starka tekniska team vi har byggt upp i Oman under våra tio år i sultanatet kommer nu verkligen få en chans att visa vad de går för och leda partnergruppen i arbetet med att få fram olja ur Block 56. Arbetet som vi gjort under kvartalet med att utvärdera information från borrhål och den befintliga seismiken har bekräftat vår entusiasm över licensen. Vi är förväntansfulla inför påbörjandet av den andra prospekteringsfasen och att vara i förarsätet under förberedelserna för det kommande arbetsprogrammet.

Sist, men inte minst – på vår nya licens, Block 58, har geologiskt och geofysiskt skrivbordsarbete genomförts inkluderande sammanläggning av tidigare insamlad seismisk 3D data och planering av 2021 års arbetsprogram.

Så fortsätt följ oss – oljeindustrin har alltid haft sina uppgångar och nedgångar och det är vår starka övertygelse att man skapar värde genom att vara kontracyklisk!

Stockholm i november 2020
Magnus Nordin,
Verkställande direktör

KONFERENSSAMTAL
Datum: 3 november 2020
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/b7jjejea

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 566 426 51
Schweiz: +41 225 809 034
England: +44 333 300 0804
Nordamerika (avgiftsfri): +1 855 857 0686

PIN: 42669819#
Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2020 kl. 7:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Petter Hjertstedt. Tf. CFO, tfn +46 8 505 947 00