Tethys Oil AB: Första kvartalet 2017 – 31 mars 2017

Första kvartalet 2017

·         Produktionen uppgick till 12 495 fat per dag, jämfört med 12 268 fat per dag under det fjärde kvartalet 2016

·         Intäkter uppgick till MUSD 29,3 jämfört med MUSD 20,7 under fjärde kvartalet 2016

·         EBITDA uppgick till MUSD 19,3, jämfört med MUSD 9,6 under fjärde kvartalet 2016

·         Resultat efter skatt uppgick till MUSD 6,7, jämfört med MUSD 1,5 under fjärde kvartalet 2016

·         Vinst per aktie uppgick till USD 0,19 under första kvartalet 2017

·         14 nya borrhål färdigställda på Block 3&4 under första kvartalet 2017

·         Två nya förkastningsblock på Farha South och en ny struktur på Shahd framgångsrikt borrade och konstaterade oljeförande

·         Prospekteringsborrningen Erfan-1 flödar olja till ytan

·         Framgångsrika borrningar ökar produktionskapaciteten

 

MUSD (om inte annat anges) Första kvartalet 2017 Fjärde kvartalet 2016 Första kvartalet 2016 Helår 2016
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, före statens andel, fat 12 495 12 268 12 212 12 235
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 564 700 583 772 531 918 2 357 701
         
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 50,7 46,0 35,7 40,5
         
Intäkter 29,3 20,7 19,7 87,1
EBITDA 19,3 9,6 10,3 44,0
Rörelseresultat 9,3 -1,7 -1,4 -0,5
Periodens resultat 6,7 1,5 -2,3 2,7
Nettokassa 40,1 39,0 45,4 39,0
Investeringar i olje- och gastillgångar 13,0 15,0 15,0 48,5
         
Vinst per aktie (efter utspädning), SEK 0,19 0,04 -0,07 0,08

Brev till aktieägare

Vänner och investerare,
Tethys Oil har haft ett starkt och konstruktivt kvartal, där praktiskt taget alla siffror såväl som borrningar har gått vår väg. Oljepriser och produktion ökar, vilket leder till högre intäkter. Samtidigt har kostnaderna fallit, vilket gett ett högre resultat.

Nya oljefynd
Borraktiviteten har varit hög, inte minst på prospekteringssidan, och vi är glada över att kunna konstatera att andelen framgångsrika borrningar, drilling success rate, på Block 3&4 är fortsatt hög. De två tidigare oborrade förkastningsblock på Farha Southfältet som borrades under första kvartalet visade sig vara oljeförande. Även så en borrning av en tidigare oborrad struktur på Shahdfältet. Och kanske ännu viktigare, prospekteringsborrningen Erfan-1 påträffade olja. Erfan-1 borrades på en tidigare oborrad struktur sydväst om Saiwan Eastfältet och flödade olja från Khufailagret. Resultatet är uppmuntrande och vi tror att Erfan kommer att bidra till att öka vår framtida produktionskapacitet.

Oljeproduktionsökning
Vi nådde ett nytt produktionsrekord med 12 495 fat olja per dag, varav 12 386 fat olja per dag från våra omanska block, vilket är en ökning om två procent gentemot fjärde kvartalet 2016. Enär Oman valt att stödja överenskommelsen inom OPEC om produktionsbegränsningar, har Tethys Oil erhållit ett månatligt produktionsmål om 12 300 fat olja per dag under de första sex månaderna 2017. Första kvartalets produktion var lite över detta produktionsmål, och vi är övertygade om att vi även under andra kvartalet 2017 kommer att minst kunna nå detta produktionsmål. Efter den framgång vi nyligen haft med borrningar, är vi också övertygade om att vi kommer att kunna öka vår produktion så snart produktionsbegränsningarna släpps.

Oljeprisökning
Efter att produktionsbegränsningarna offentliggjordes i slutet på förra året stärktes de internationella oljepriserna väsentligt. Vårt genomsnittliga erhållna oljepris ökade från USD 46,0 per fat under fjärde kvartalet 2016 till USD 50,7 per fat under första kvartalet 2017. Hittills tycks det som om OPECs begränsningar haft en positiv effekt på att stabilisera oljepriset. Vi kommer att följa OPECs beslut för framtiden med stort intresse.

Lägre kostnader
Våra operativa kostnader per fat sjönk mer än 7 procent jämfört med föregående kvartal. Och mot bakgrund av ökning i reserverna per årsslutet 2016, har avskrivningarna minskat från USD 10,0 per fat till USD 8,9 per fat.

Ytterligare finansiell förstärkning
För första kvartalet 2017 är vi nöjda med att kunna rapportera intäkter om MUSD 29,3, ett EBITDA om MUSD 19,3 och ett nettoresultat om MUSD 6,7. Vår nettokassa ökade till MUSD 40,1 per 31 mars 2017.

Utsikter
Även om vi producerar på rekordnivåer, så har vi haft möjlighet att arbeta med ytterligare produktionsoptimering och reservoarplanering, speciellt beträffande Shahdfältet där några brunnar har tagits ur produktion. Vi använder tiden under produktionsbegränsningarna till att inhämta ytterligare kunskap om reservoarerna, finjustera produktion och planera pågående utvärderingsprogram och andra aktiviteter, för att vara helt beredda när de rådande produktionsbegränsningarna hävs. Efter de framgångar borrprogrammet rönt hittills i år, är vi övertygade om att produktionskapaciteten på Block 3&4 kommer att öka och att vi då produktionsbegränsningarna hävs har kapacitet för en högre produktionsnivå än den som vi haft hittills i år.

Vårt borrprogram fortsätter. Under andra kvartalet nådde prospekteringsborrningen Ulfa-1 sitt slutgiltiga djup och borrhålet utvärderas. Med över ett dussin ytterligare kartlagda potentiellt oljeförande strukturer, och med den framgång vi haft hittills, är vi fortsatt mycket optimistiska vad gäller tillväxtpotentialen på Block 3&4.

Så, fortsätt följ oss. Vi står starka och fortsätter växa!

Stockholm i maj 2017

Magnus Nordin,
Verkställande direktör

Konferenssamtal

Datum: tisdag, 2 maj 2017
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

För att delta via telefon, vänligen ring:
Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
UK: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230

För att delta via webben:
Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/mvere4g9

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Jesper Alm, CFO, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 07:30 CET.