Tethys Oil AB: Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2016

Fjärde kvartalet 2016

·        Produktionen uppgick till 12 268 fat per dag, i linje med tredje kvartalet 2016

·        Tethys Oils tredjepartsreviderade reserver på Block 3&4 Oman uppgår netto per 31 december 2016 till:

o   1P-reserver 14 222 tusen fat (”mbo”) (12 905 mbo)

o   2P-reserver 21 408 mbo (18 244 mbo)

o   3P-reserver 29 729 mbo (27 863 mbo)

·        Ökningen i 2P-reserver motsvarar en intern reserversättningsgrad om 171 procent

·        Tethys Oil uppskattar att justering av rapporteringsfel vid oljeleverans påverkar intäkter och resultat för fjärde kvartalet 2016 negativt med MUSD 5,9. Den negativa odiskonterade kassaeffekten netto uppskattas vara mindre än MUSD 1,4

·        Intäkter uppgick till MUSD 20,7 jämfört med MUSD 26,1 under tredje kvartalet 2016

·        EBITDA uppgick till MUSD 9,6, jämfört med MUSD 15,7 under tredje kvartalet 2016

·        Resultat efter skatt uppgick till MUSD 1,5, jämfört med MUSD 6,4 under tredje kvartalet 2016

·        Vinst per aktie uppgick till USD 0,04 under fjärde kvartalet 2016

·        Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om SEK 1,00 per aktie (SEK 1,00)

·        12 nya borrhål färdigställda på Block 3&4 under fjärde kvartalet

·        Ny gränsdragning för Block 3, ny licensyta för Block 3&4 uppgår till 29 130 km2

·        Rekommenderad produktion om 12 300 fat olja per dag första sex månaderna 2017 efter överenskommelse mellan OPEC-länder och länder utanför OPEC

MUSD (om inte annat anges) Fjärde kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Fjärde kvartalet 2015   Helår 2016 Helår 2015
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, före statens andel, fat 12 268 12 297 10 956   12 235 9 804
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 583 772 501 167 366 746   2 357 701 1 805 056
             
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 46,0 45,8 47,9   40,5 58,1
             
Intäkter 20,7 26,1 26,0   87,1 107,0
EBITDA 9,6 15,7 13,3   44,1 58,6
Rörelseresultat -1,7 4,4 3,5   -0,5 23,0
Periodens resultat 1,5 6,4 3,1   2,7 23,4
Nettokassa 39,0 48,2 51,2   39,0 51,2
Investeringar i olje- och gastillgångar 15,0 9,3 7,0   48,5 40,8
             
Vinst per aktie (efter utspädning), SEK 0,04 0,19 0,09   0,08 0,66

* Med start 1 januari 2016 presenterar Tethys Oil-koncernen de finansiella rapporterna i USD. Samtliga jämförelsetal har omräknats. För ytterligare information, se sidan 18 under rubriken ”Redovisningsprinciper”.

Brev till aktieägare

Vänner och investerare,

2016 – vilket år det blev! Oljeindustrin fick en rejäl berg- och dalbanetur, men Tethys Oil höll emot och i slutändan visade sig 2016 inte bli dåligt alls. Våra intäkter och EBITDA sjönk 19 respektive 25 procent gentemot föregående år och uppgick till MUSD 87,1 respektive MUSD 44,1 efter en engångsjustering som Tethys Oil uppskattat till MUSD 5,9 för ett rapporteringsfel avseende leverans. Vi förblev kassaflödespositiva under hela året, till och med under mörkaste januari när oljepriserna tillfälligt sjönk under USD 30 per fat och vi slutar året med en nettokassa om MUSD 39 efter att vi distribuerade MUSD 15 till våra aktieägare under året (SEK 4 per aktie).

Produktionsökningar
Vi producerade 4,4 miljoner fat, vilket är 25 procent mer än under 2015 och ett nytt årsrekord. Vi tror att vår produktion kommer att fortsätta att växa, men även fortsättningsvis med månatliga variationer. Den minskning vi noterade i december berodde på tillfälliga orsaker och på det faktum att vatteninjiceringen på Shahdfältet tagit, och även tar, längre tid att implementera än vi hoppats. Det viktigaste härvidlag är dock att vatteninjiceringen på Shahd fungerar, vilket kommer ha positiv påverkan på både reserver och produktion framgent. Så för 2017 tror vi fortsatt på ökad produktion jämfört med 2016. Vi skall givetvis ha i åtanke att Oman har anslutit sig till de av OPEC initierade produktionsbegränsningarna, vilket ger oss ett månatligt produktionsmål om 12 300 fat olja per dag under de första sex månaderna. Faktisk produktion kommer dock troligtvis fortsatt att fluktuera beroende både på vår produktionskapacitet men också på hur Omans maximala månatliga kvot uppfylls. Så, låt oss nu övergå till något som avslutade året oerhört bra – reserverna.

Ökande reserver
Vi är mycket glada över att rapportera en reserversättningsgrad om 171 procent. Trots att vi ökat produktionen med 25 procent, har vi ökat våra reserver med mer och i slutet av 2016 uppgick våra 2P-reserver till 21,4 miljoner fat. De ökande reserverna är ett resultat av vårt pågående utvärderings- och optimeringsprogram. De utvärderings- och produktionsborrningar vi har gjort har tillsammans med utbyggnaden av vatteninjiceringsprogrammet resulterat i att 3P reserver flyttats till 2P-kategorin. 3P-reserverna har ytterligare ökat då utvärderingsborrningar flyttat ut gränserna för de områden av våra fält som är i produktion. Prospektering, dvs borrning av tidigare oborrade strukturer som skulle kunna bli framtida oljefält, startade inte förrän sent under året och följaktligen var inga resultat kända vid årsslutet och reservsiffrorna per 31 december innehåller praktiskt taget inga nya fynd. Istället nådde vi hit genom att uppvisa robustheten i våra befintliga fält, och för den delen också i vår affärsmodell. Vi tror att våra befintliga fält har ytterligare utrymme för utveckling och vi är hoppfulla över att de prospekteringsborrningar som pågår och även de som är planerade senare under året kommer att ha en väsentlig påverkan på vår möjlighet att ytterligare öka reserverna.

Starkare oljeprismiljö
Efter överenskommelsen mellan OPEC-länder och länder utanför OPEC att minska oljeproduktionen stärktes oljepriset ytterligare under det sista kvartalet 2016 och nådde över USD 55 per fat i slutet på året. Mot bakgrund av att vi har två månaders eftersläpning i vårt försäljningspris, kommer vi att dra full fördel av de högre priserna under det första kvartalet 2017. Det genomsnittliga erhållna oljepriset under fjärde kvartalet uppgick till USD 46,0 per fat, vilket var i linje med tredje kvartalet 2016.

Fjärde kvartalet i fokus
Under det fjärde kvartalet rapporterar vi intäkter om MUSD 20,7. Vårt EBITDA för kvartalet uppgick till MUSD 9,6. Siffrorna påverkades negativt av en engångsjustering för ett rapporteringsfel avseende leveransen. Vårt kassaflöde uppgick till MUSD 16,2 och vårt resultat uppgick till MUSD 1,5. Även efter fjärde kvartalets distribution till aktieägarna om MUSD 12, är vår nettokassa fortsatt solid och uppgick till MUSD 39,0 per 31 december 2016.

Utsikter
Partnergruppen för Block 3&4 i Oman har nu enats om arbetsprogrammet för 2017. Budgeten kommer att ligga i linje med 2016, men mer uppmärksamhet kommer att ges åt pros
pektering. Vår målsättning är att genomföra ett antal prospekteringsborrningar.

Vi söker också aktivt nya möjliga områden och förvärv, och är fortsatt försiktigt optimistiska över våra utsikter. Ett antal nya projekt har, och fortsätter att bli, utvärderade.

Vi fortsätter att vara ett utdelande bolag, och föreslår en utdelning om SEK 1,00 per aktie. Beroende på hur olika händelser fortlöper under året, kommer vi kontinuerligt utvärdera utrymmet för att distribuera ytterligare medel till våra aktieägare i enlighet med bolagets kapitalstrukturmål, som vi gjort under de gångna åren.

Så, fortsätt följ oss, vi har all anledning att vara optimistiska över framtiden. Vår huvudtillgång uppvisar starka löften om att kunna leverera enastående tillväxt och med de medel vi har, så söker vi ytterligare tillväxt ännu snabbare samtidigt som vi fortsätter att distribuera väsentliga belopp till våra aktieägare.

Stockholm i februari 2017

Magnus Nordin                               
Verkställande direktör

Konferenssamtal
Datum: tisdag, 14 februari 2017
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

För att delta via telefon, vänligen ring:
Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
UK: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230

För att delta via webben:
Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/ia3aob5o

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Jesper Alm, CFO, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2017 kl. 07:30 CET.