Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké – 31 december 2018

Fjärde kvartalet 2018 (tredje kvartalet 2018)

 • Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 11 898 fat per dag (11 857 fat per dag)
 • Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 44,4 (MUSD 42,3)
 • EBITDA uppgick till MUSD 30.8 (MUSD 30,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till MUSD 19,9 (MUSD 18,2)
 • Vinst per aktie uppgick till USD 0,58 (USD 0,53)
 • Block 3&4: Utvärderingsprogrammet på 2017-fynden har fortsatt med tre nya borrhål
 • Block 49: 253 km2 3D seismik och 299 km 2D seismik insamlad

Reserver och betingade resurser

 • 2P intern reserversättningsgrad om 177 procent
 • Vid årets slut 2018 – 2P reserver om 25 357 mbo och 2C betingade resurser om 12 533 mbo

Utdelning

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie (2018: SEK 2,00), att erläggas i två utbetalningar om vardera SEK 1,00 per aktie i maj och november 2019
 • Styrelsen föreslår en extraordinär kapitalöverföring om SEK 6,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram att genomföras efter årsstämman 2019 (2018: SEK 4,00)
MUSD (om inte annat anges) Fjärde kvartalet
2018
Tredje kvartalet 2018 Fjärde kvartalet 2017 Helåret
2018
Helåret
2017
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 11 898 11 857 11 726 11 767 12 261
Produktion, netto, efter statens andel, fat 569 177 567 258 556 729    2 233 323       2 308 342   
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 542 596 579 360 617 577    2 163 148       2 316 404   
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 77,9 74,3 53,9 70,5 51,8
Intäkter och övriga inkomster 44,4 42,3 30,1 157,3 119,3
EBITDA 30,8 30,1 19,7 106,6 78,2
Rörelseresultat 19,1 18,5 9,9 60,7 38,4
Periodens resultat 19,9 18,2 11,0 62,2 33,1
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,58 0,53 0,32 1,82 0,97
Nettokassa 73,1 63,7 42,0 73,1 42,0
Investeringar i olje- och gastillgångar  16,2 12,6 8,2 55,8 40,4

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

Vi är mycket nöjda över att kunna rapportera finansiella rekordsiffror för fjärde kvartalet och helåret 2018. Våra intäkter och övriga inkomster ökade med 32 procent till MUSD 157,3 och vårt EBITDA ökade med 36 procent till MUSD 106,6. Vi är minst lika nöjda över att kunna rapportera en reserversättningsgrad 2P för 2018 om 177 procent – den högsta på tre år och för sjunde året i rad ökar vi reserverna. Så vår huvudtillgång, Block 3&4 onshore Oman, fortsätter verkligen att bekräfta sin tillväxtpotential!

Produktionen har varit mycket stabil, både under kvartalet och under året, även om förseningar i utbyggnaden av fynden som gjordes 2017 har flyttat fram vår förväntade produktionsökning till första kvartalet 2019.

Under det fjärde kvartalet skedde intensivt arbete på Block 49 där flera hundra kilometer seismik samlades in i linje med tidsplanen. Bearbetning pågår och under de kommande månaderna kommer bearbetad data vara klar för tolkning och kartläggning.

I december 2018 försökte vi ytterligare utöka vår närvaro i Oman genom att avtala om att förvärva två procent av Mukhaiznafältet. Tyvärr informerades Tethys Oil av säljaren att partners förköpsrätt hade utnyttjats. Tethys Oil kan som en följd därav inte fullfölja transaktionen. Denna lilla motgång kommer dock inte minska vår ambition att växa i Oman och annorstädes.

Reserver 2018 och utvärderings- och utbyggnadsprogrammet

De fynd vi gjorde 2017 fortsätter att ha stor betydelse för våra reserver, betingade resurser och vår reserversättning. Under 2018 producerade vi 4,3 miljoner fat olja, och vi tillförde 7,6 miljoner fat olja i bevisade och sannolika reserver (2P). Tilläggen och uppdateringar inkluderar överföring av betingade resurser till reserver samt positiva revideringar av fälten Farha South, Shahd och Erfan.

Utvärderingen av fynden Ulfa och Samah har varit en central del av arbetsprogrammet 2018. Utvärderingen och utbyggnaden av Ulfa-, Samah- och Erfan-fälten kommer fortsätta under 2019, nu med produktionsanläggningen på Ulfa i full drift. Med det fortsatta utvärderingsprogrammet, och en återstående resursbas av betingade resurser 2C om 12,5 miljoner fat olja, är vi i en god position att fortsätta ersätta och öka reserverna under 2019.

Prospektering

En betydande mängd seismisk data samlades in under 2018 – 2 750 km23D seismik på Block 3&4 och 253 km23D och 299 km 2D på Block 49. Men med så mycket fokus på utvärderingen av fynden från 2017, blev det inte mycket prospekteringsborrning under större delen av 2018, vid sidan av Tibyan-fyndet under första kvartalet 2018. Prospekteringsprogrammet tog inte riktig fart förrän sent under året och för närvarande genomförs två borrningar som påbörjades under det fjärde kvartalet. Under 2019 kommer vi att få resultatet av dessa borrningar, vi kommer också samla in ny seismik samt genomföra minst tre nya prospekteringsborrningar. All ny seismik kommer vägleda oss i prospekteringsborrningar på blocken under de kommande åren. Så 2019 tycks kunna bli ett mycket aktivt år sett till prospektering.

Oljeprismiljön

Vi inledde året med ett genomsnittligt försäljningspris om USD 63,7, vilket kvartal för kvartal ökade under året. Under fjärde kvartalet nådde vi USD 77,9 per fat, vilket är det högsta pris vi nått sedan 2014. Mot slutet av året föll dock internationella oljepriser med omkring 40 procent ned till omkring USD 50 per fat. Då Tethys Oils oljeförsäljningspris fastställs två månader i förväg, kommer vi se effekten av de lägre oljepriserna under första kvartalet 2019. Under januari 2019 återhämtade sig priserna något. Vi har dock visat under de gånga åren att Tethys Oil är lönsamt även vid lägre oljepriser.

Fjärde kvartalet i fokus

Vi producerade 1,1 miljoner fat olja under det fjärde kvartalet 2018, motsvarande 11 898 fat olja per dag, vilket var något högre än det årliga genomsnittet. Vårt genomsnittliga försäljningspris under det fjärde kvartalet uppgick till USD 77,9 per fat, en ökning om fem procent jämfört med det tredje kvartalet 2018. Som ett resultat av det högre oljepriset i kombination med en stabil produktion, är vårt resultat åter i nivå med de bästa kvartalen 2014. Vi rapporterar intäkter och övriga inkomster om MUSD 44,4, upp fem procent jämfört med det tredje kvartalet 2018. Vårt EBITDA uppgick till MUSD 30,8, upp två procent jämfört med det tredje kvartalet 2018. Under fjärde kvartalet 2018 uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten MUSD 29,3 och våra investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till MUSD 16,2. Vår nettokassa ökade från MUSD 63,7 till MUSD 73,1. Resultatet för kvartalet uppgick till MUSD 19,9, upp nio procent jämfört med MUSD 18,2 under det tredje kvartalet 2018.

Utsikter

Den årliga genomsnittsproduktionen, netto, från bolagets befintliga verksamhet på Block 3&4 i Oman förväntas under 2019 uppgå till mellan 12 000 och 13 000 fat olja per dag.

Mot bakgrund av Tethys Oils starka operativa och finansiella ställning föreslår styrelsen en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie. Därtill, och i enlighet med Tethys Oils långsiktiga kapitalstrukturmål, föreslår styrelsen en extraordinär kapitalöverföring om SEK 6,00 per aktie.

Tethys Oils investeringar under 2019 i befintlig verksamhet på Block 3&4 och Block 49 i Oman förväntas under rådande marknads- och produktionsantaganden uppgå till MUSD 50 – 55. Arbetsprogrammets fokus på Block 3&4 är på fortsatta utbyggnads- och utvärderingsborrningar, uppgradering av produktionsutrustning och annan infrastruktur, insamling av ny seismik samt prospekteringsborrningar. Fokus för arbetet på Block 49 är att fortsätta prospekteringsprogrammet. Den nya seismiken som samlades in under 2018 kommer att bearbetas och tolkas i syfte att tydligare kartlägga möjliga oljefällor och förbättra den övergripande förståelsen av de djupare delarna av blocket. Förberedelser för prospekteringsborrning kommer genomföras.

Så, för att summera våra planer inför 2019 – vi har fortfarande över 12 miljoner fat i betingade resurser att överföra till reserver, vi kan förvänta oss resultat från tre till fem prospekteringsborrningar på Block 3&4 och på Block 49 kommer arbetet med att kartlägga potentiellt oljeförande strukturer att på allvar komma igång. För att inte nämna annat som kan komma att dyka upp. Så, fortsätt följ oss – det kommer att bli ett spännande år!

Stockholm i februari 2019

Magnus Nordin

Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Jesper Alm, CFO, tfn +46 8 505 947 00 

KONFERENSSAMTAL

Date: 12 February 2019

Time: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/m6/p/d7v8nv9y

För att delta via telefon, vänligen ring

Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
UK: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 7:30 CET.