Delårsrapport för tredje kvartalet 1 januari – 30 september 2023

Tredje kvartalet 2023 (andra kvartalet 2023)

  • Det längre produktionstestet av Al Jumd-fyndet på Block 56 slutfördes under kvartalet och har försett Tethys Oil med viktiga produktionsdata som införlivas i den pågående fältutvecklingsplanen.
  • Ansökan om förlängning av nuvarande prospekteringsperiod på Block 56 har godkänts av Ministeriet för energi och mineraler (”MEM”). Licensen löper ut i slutet på december 2024.
  • Menna-prospektet på Block 56, 20 km sydväst om Al Jumd, har godkänts för borrning av partnergruppen och MEM och prospekteringsborrning är planerad att påbörjas i december.
  • Produktionen från Block 3&4 under kvartalet uppgick till 8 486 fat olja per dag (8 994) med en produktionsandel om 52% (52%) och ett erhållet oljepris om USD 76,9 (81,6).
  • Intäkter och övriga inkomster var MUSD 31,8 (34,7) och EBITDA var MUSD 16,4 (16,9).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MUSD 14,8 (25,7), investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till MUSD 21,1 (21,4) och det fria kassaflödet uppgick till MUSD -6,1 (4,0).

Utdelning

  • Utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 om 2,00 kronor per aktie kommer att erläggas i november 2023. Avstämningsdag för utdelningen är den 13 november 2023 och den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till utdelning är den 9 november 2023.

Reviderad produktions- och finansiell guidning för helåret 2023

  • Produktionsguidning för helåret 2023 förväntas nu vara 8 800–9 000 fat olja per dag, jämfört med tidigare 9 000 (+/- 200) fat olja per dag.
  • Operativa kostnader per fat förväntas vara USD 17,5 (+/- 0,5), jämfört med tidigare USD 17,0 (+/- 0,5) per fat olja.
  • Investeringar i olje- och gastillgångar förväntas ligga inom intervallet MUSD 81–86 jämfört mot MUSD 85–95.
MUSD, om inte annat anges Tredje kvartalet 2023 Andra kvartalet 2023 Tredje kvartalet 2022 Första nio månaderna 2023 Första nio månaderna 2022 Helåret
2022
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat per dag 8 486 8 994 9 788 8 960 10 108 9 940
Produktion före statens andel, fat 780 676 818 432 900 491 2 446 110 2 759 485 3 628 074
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 405 952 425 585 378 742 1 271 977 1 196 799 1 664 363
Produktionsandel, procent 52% 52% 42% 52% 43% 46%
           
Erhållet oljepris, USD/fat 76,9 81,6 107,3 80,2 94,6 94,2
             
Intäkter och övriga inkomster 31,8 34,7 40,9 101,8 113,3 156,5
EBITDA 16,4 16,9 27,0 52,0 71,3 99,1
Rörelseresultat 6,5 6,1 16,9 20,3 39,4 54,2
Resultat 6,2 8,1 18,4 22,2 45,3 58,3
Vinst per aktie, efter utspädning, USD 0,19 0,25 0,56 0,69 1,38 1,78
             
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,8 25,7 23,5 60,9 61,9 87,0
Investeringar i olje- och gastillgångar 21,1 21,4 20,2 62,5 64,4 89,1
Fritt kassaflöde -6,1 4,0 3,4 -1,7 -2,6 -2,3
Likvida medel 27,7 33,9 42,1 27,7 42,1 41,5

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

Att slå rätt ton vid adresserandet av det tredje kvartalet kan vara lite av en utmaning. Tre fjärdedelar av året har hunnit passera, så mycket av det som skulle ha hänt har redan gjort det. Samtidigt är det för tidigt för en fullständig tillbakablick och bokslut och det stundande året är fortfarande lite för långt fram för att garantera fullständiga framtidsutsikter. Men det finns alltid höjdpunkter och det är på dessa jag ska försöka att fokusera.

Vi börjar med Block 3&4. Vår icke-opererade 30-procentiga andel fortsätter att utgöra huvuddelen av våra intäkter och produktion. Under kvartalet har vi fått se Tethys andel av produktionen stabiliseras på över 8 000 fat olja om dagen samtidigt som opex per fat har minskat sedan det andra kvartalet. Det är så klart för tidigt att säga att trenden med minskande produktion nu är bruten men det ser definitivt ut som det är ett steg åt det hållet. Operatören indikerar ett ökat fokus på utvärderings- och prospekteringsmöjligheter under de kommande månaderna och det nya utvärderingsprogrammet för Lower Al Bashair-reservoaren, som en gång producerade i Farhafältet, är en lovande aktivitet under det fjärde kvartalet. Det finns fler detaljer om de produktionsstabiliserande aktiviteterna i verksamhetsavsnittet så låt oss lämna Block 3&4 på en lite mer positiv ton.

Men än viktigare för framtiden, vågar jag ändå påstå, är aktiviteterna på Block 56. Det längre produktionstestet av Al Jumd-fyndet avslutades framgångsrikt och nära 40 000 fat olja såldes under kvartalet. Al Jumd har produktionspotential och fungerar som en språngbräda mot kommersialiseringen av Block 56.

3D-seismiken som vi förvärvade förra året har gett oväntat bra resultat i det så kallade Eastern Flank-området sydväst om Al Jumd, och en rad Al Jumd-liknande fynd håller på att växa fram. En av de största av dessa, Mennaprospektet, kommer att testas genom borrningen av Menna-1 i december. Kort därefter kommer brunnen Sarha-3 som vi borrade under förra året att genomgå renoveringsarbete och nya tester.

Dessa aktiviteter vilar på Al Jumd och i kombination med den övergripande prospektiviteten på Eastern Flank kommer de att utgöra ryggraden för fältutvecklingsplanen som håller på att upprättas. Det finns förvisso fortfarande geologisk risk på Block 56 men möjligheterna är så många till antalet att ett tidigt bakslag bör övervinnas genom ytterligare arbete.

Fokus för det fjärde kvartalet och för fältutvecklingsplanen kommer ligga på ytterligare utvärdering och införlivandet av Al Jumds produktionsdata i planen, omräkning av Al Jumds resursbas, test av Sarha-3 samt borrande och test av Menna. Om dessa aktiviteter visar sig tillräckligt framgångsrika så kommer en fältutvecklingsplan att anta en fastare form under det första kvartalet.

Vi har nu ytterligare ett år på oss att vidareutveckla våra planer sedan förlängningen av licensavtalet beviljats och jag skulle vilja ta tillfället i akt att rikta vår tacksamhet till Ministeriet för energi och mineraler för deras stöd och uppmuntran.

När vi nu lämnar höjdpunkterna, låt oss inte glömma de pågående förberedelserna för nya tester av Thameen på Block 49 och den ständigt växande prospektiva resursbasen på Block 58.

Så fortsätt följa oss, vi står inför högre tillväxtaktivitet än vad vi gjort på länge och i mitten på november kommer SEK 2,00 per aktie att delas ut till er, våra aktieägare.

Stockholm, november 2023
Magnus Nordin
Managing Director

KONFERENSSAMTAL

Datum: 7 november 2023
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/bypebym3

För att delta via telefon, vänligen anmäl er här.