Delårsrapport för första kvartalet 1 januari – 31 mars 2024

Första kvartalet 2024 (fjärde kvartalet 2023)

  • Fältutbyggnadsplanen för Block 56 slutförs och förväntas att presenteras för Ministeriet för Energi och Mineraler före slutet av maj.
  • Anläggningsarbetet för prospekteringsborrningen Kunooz-1 i Fahd, Block 58, har slutförts. Borriggen mobiliseras och borrningen påbörjas i mitten av juni.
  • Sex prospekt har identifierats i South Lahan på Block 58 vilka estimeras omfatta 251,5 mmbo i oriskade utvinningsbara prospektiva resurser. De identifierade prospekten har reviderats av Merlin Energy Resources Ltd.
  • Tethys Oil har påbörjat den andra prospekteringsfasen på Block 49 och förlängt EPSA:t till december 2026.
  • Den strategiska översynen som initierats av Tethys Oils styrelse pågår med Jefferies Financial Group Inc. som rådgivare.
  • Tethys Oil har tecknat ett Heads of Agreement med det statliga algeriska oljebolaget Sonatrach om att förhandla ett potentiellt produktionsdelningsavtal för två områden i Algeriet.
  • Produktionen från Block 3&4 under kvartalet uppgick till 8 032 fat olja per dag (8 397), med en produktionsandel om 52% (52%) och ett erhållet oljepris om USD 79,5 (90,4).
  • Intäkter och övriga inkomster var MUSD 30,1 (36,4) och EBITDA var MUSD 13,0 (21,5).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MUSD 6,2 (21,9) och det fria kassaflödet till MUSD -10,8 (2,5).
  • Låneavtalet för en MUSD 60 amorterande lånefacilitet närmar sig slutförande och förväntas vara tillgängligt innan slutet av det andra kvartalet.
MUSD, om inte annat anges Första kvartalet
2024
Fjärde kvartalet
2023
Första
kvartalet
2023
Helåret
2023
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat per dag 8 032 8 397 9 411 8 818
Produktion före statens andel, fat 730 878 772 515 847 002 3 218 625
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 380 053 401 708 440 441 1 673 685
Produktionsandel, procent 52% 52% 52% 52%
 
Erhållet oljepris, USD/fat 79,5 90,4 81,7 82,4
   
Intäkter och övriga inkomster 30,1 36,4 35,3 138,2
EBITDA 13,0 21,5 18,7 73,5
Rörelseresultat 2,1 -31,9 7,7 -11,6
Resultat 7,3 -38,7 8,0 -16,5
Vinst per aktie, efter utspädning, USD 0,23 -1,20 0,25 -0,51
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,2 21,9 20,4 82,7
Investeringar i olje- och gastillgångar 17,0 19,2 20,0 81,7
Fritt kassaflöde -10,8 2,5 0,4 0,8
Likvida medel 14,9 25,8 39,9 25,8

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

Vad är det som pågår? Jo, faktiskt en hel del. Låt oss inleda med våra opererade block. Vi närmar oss flera viktiga milstolpar i vår portfölj. Block 56 har tagit stora steg mot kommersialisering med de framgångsrika resultaten från Menna-1-borrningen tidigare i år och de pågående nya testerna av Sarha-3. Fältutbyggnadsplanen för blocket närmar sig slutförande och vi förväntar oss att presentera den för det omanska Ministeriet för Energi och Mineraler senare denna månad. Den kommer föreslå utbyggnaden av Al Jumd-, Menna- och Sarhafynden samt beskriva betydande framtida utvärderings- och prospekteringsmöjligheter på Block 56. Vi är hoppfulla om att planen snabbt kommer att godkännas av MEM, och att Block 56 förklaras kommersiell som ett resultat. Detta kommer att göra det möjligt att återuppta produktionen på blocket, vilket skulle ge Tethys en andra kommersiell produktionsström från Oman som ett komplement till produktionen från Block 3&4. Det kommer också att göra det möjligt för oss att bokföra de reserver och resurser som är hänförliga till Block 56, och därmed öka våra totala reserver. Att förklara Block 56 kommersiellt kommer vara en viktig milstolpe för Tethys, en milstolpe som mycket väl kan nås inom de närmaste kvartalen.

Block 58 befinner sig i ett tidigare skede av prospekteringscykeln och vi räknar med att i mitten av juni påbörja borrningen av Kunooz-1, en prospekteringsborrning med mål på över 120 miljoner fat av prospektiva resurser. Borrningen har en ”chance of success” på över 20 procent, vilket jämfört med resurspotentialen har ett utmärkt risk/reward-förhållande. Vid en framgångsrik borrning kommer Kunooz-1 att vara transformativ för Tethys och vi tror att borrningen kommer att vara en av de mest högprofilerade som genomförs i Oman under detta år.

Även på Block 49 rör vi oss framåt. Vi valde att gå in i den andra prospekteringsfasen för att möjliggöra en grundlig utvärdering av Thameen-1 samt för att öka förståelsen av den verkliga potentialen i blocket och borrplatsens omgivande områden.

Så vad döljer sig på myntets baksida? Jo, samtidigt som den opererade delen av portföljen onekligen rör sig i en mycket lovande riktning har Block 3&4 haft ett par tyngre senaste år. På den positiva sidan så verkar den grundläggande produktionen stabiliseras och operatören CCED ökar aktiviteterna för prospektering, utvärdering och Gas-to-Power-projektet, vilket stärker blockens positioner för framtiden. Kostnaderna och investeringarna har dock ökat under de senaste åren. Vår guidning för 2024 inkluderade en lägre produktion och, såvida inte oljepriserna stiger, lägre fritt kassaflöde från Block 3&4 än tidigare år. Så för första gången på många år befinner sig Tethys i en position där vi behöver rangordna de nu flertaliga möjligheterna som vi har tillgängliga och lägga större vikt på hur vi allokerar våra resurser. I februari meddelade vi att styrelsen initierat en strategisk översyn för att adressera situationen och säkerställa att Tethys är i en stark position att kapitalisera på dessa möjligheter framåt. Översynen pågår fortfarande, men några viktiga beslut har fattats.

Styrelsen föreslagit att ingen utdelning för räkenskapsåret 2023 ska utbetalas. Utdelningspolicyn ligger fast, men med stora krav på kapital behöver vi ompositionera oss för framtida tillväxt.

För att möjliggöra tillväxt håller en lånefacilitet på att slutföras med en bank i Förenade Arabemiraten för att tillåta ytterligare flexibilitet i att driva våra olika projekt. För att stödja styrelsen med att utvärdera den bästa vägen framåt i den strategiska översynen har styrelsen gett en finansiell rådgivare, investeringsbanken Jefferies, mandat att ge styrelsen råd om möjliga strategiska alternativ för att optimera Tethys portfölj och framtida strategi.

Sedan 2015 har vi delat ut 43 kronor per aktie till våra aktieägare och vi fortsätter att vara fast beslutna om att erbjuda högklassig avkastning till såväl aktieägare som intressenter. Vi har en bred palett av möjligheter där Block 56 är mest moget att erbjuda framtida tillväxt, inte utan likheter med var Block 3&4 befann sig för tio år sedan.

Vårt omedelbara mål är att sätta en tillväxtstrategi och återuppta kontantutdelningar så snart som möjligt. Vi driver den förestående kommersialiseringen av Block 56 och borrningen av Kunooz-1 samt väntar med spänning på utvärderingen av strategiska alternativ för vår portfölj av tillgångar.
Så fortsätt följa oss, vi har haft en lång skördeperiod och vi går nu in i en fas av tillväxt och investeringar vilket borde leda till skörd igen.

Stockholm, maj 2024
Magnus Nordin
Verkställande direktör

KONFERENSSAMTAL

Datum: 7 maj 2024
Tid: 10.00 CEST

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/vxr6d69m

För att delta via telefon, vänligen anmäl er här.