Delårsrapport för första kvartalet 1 januari – 31 mars 2023

Första kvartalet 2023 (fjärde kvartalet 2022)

  • Exporten av olja från det längre produktionstestet på Al Jumd inleddes i slutet av mars efter att den fiskala mätaren hade installerats och var satt i drift. Testet påbörjades i april med Al Jumd-2 som den första av de tre brunnarna att öppnas.
  • På Block 56 och Block 58 fortsatte processerna med att identifiera och analysera borrklara prospekt inför det prospekteringsborrningsprogram som planeras för det andra halvåret.
  • På Block 3&4 inleddes tre prospekteringsborrningar under det första kvartalet med lovande resultat, ytterligare tester kommer genomföras under det andra kvartalet.
  • Produktionen för kvartalet uppgick till 9 411 fat olja per dag (9 441).
  • Intäkter och övriga inkomster var MUSD 35,3 (43,2) och EBITDA var MUSD 18,7 (27,8), båda påverkade av en något lägre produktionsandel om 52 procent (54 procent) samt ett lägre erhållet oljepris: USD 81,7 per fat olja jämfört (USD 93,3).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MUSD 20.4 (25,2) och investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till MUSD 20,0 (24,6).
  • Block 3&4 bidrog med en netback netto efter capex om MUSD 2,4 (7,5).
MUSD, om inte annat anges Första kvartalet 2023 Fjärde kvartalet 2022 Första kvartalet 2022 Helåret
2022
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 9 411 9 441 10 475 9 940
Produktion före statens andel, fat 847 002 868 589 942 768 3 628 074
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 440 441 467 564 433 052 1 664 363
Produktionsandel, procent 52% 54% 46% 46%
 
Erhållet oljepris, USD/fat 81,7 93,3 80,4 94,2
 
Intäkter och övriga inkomster 35,3 43,2 34,6 156,5
EBITDA 18,7 27,8 20,2 99,1
Rörelseresultat 7,7 14,8 8,7 54,2
Resultat 8,0 13,0 9,9 58,3
Vinst per aktie, efter utspädning, USD 0,25 0,40 0,30 1,78
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,4 25,2 11,6 87,0
Investeringar i olje- och gastillgångar 20,0 24,6 24,6 89,1
Fritt kassaflöde 0,4 0,4 -13,1 -2,3
Likvida medel 39,9 41,5 55,4 41,5

 

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

Äntligen, när första kvartalet närmade sig sitt slut, sattes mätsystemet för det längre produktionstestet på Block 56 i drift. Detta möjliggjorde att produktionstesterna kom igång på allvar i början av april. De tre horisontella borrningar som utfördes på Al Jumd-fyndet förra året kommer nu att utvärderas och med dem kommer strukturens kommersiella möjligheter att bedömas. En viktig, om inte avgörande, milstolpe har därmed uppnåtts i den pågående prospekteringen av onshore Block 56!

Den andra stora händelsen på Block 56 under det första kvartalet var att bearbetningen av seismiska data över blockets centrala område slutfördes. Tolkningen pågår och i slutet av det andra kvartalet hoppas vi ha identifierat flera borrklara prospekt redo för test under andra halvan av 2023.

På Block 58 har den seismiska tolkningen fortsatt. Arbetet i Fahd-området är slutfört, borrklara prospekt har identifierats och prospektiva resurser har uppskattats och riskbedömts. Tolkningen av Lahan-området är nästan klar och dessa karbonatsträngar inbäddade i salt har en intressant potential, men årets prospekteringsborrning på Block 58 kommer mest sannolikt att ske på de stora Fahd-strukturerna.

Prospekteringsborrningar på Block 58 och Block 56 kommer att vara de huvudsakliga fokusområdena under andra halvåret, och med prospektiva resurser om närmare 200 miljoner fat olja kan lyckosam prospektering bli transformativ.

Vi räknar med att på nytt besöka vår gamla vän på Block 49, Thameen-1, senare i år, troligen under tredje kvartalet. Nya tester kommer utföras och förberedelser och upphandlingar för de tjänster som behövs för återinträdet och genomförandet av den hydrauliska spräckningen av den täta sandstenen pågår.

Med så mycket aktivitet på våra opererade block är det nästan lätt att glömma bort våra icke-opererade 30 procent på Block 3&4. Det har dock varit en del uppmuntrande prospekteringsaktiviteter även i dessa block. Tre prospekteringsborrningar borrades, och samtliga av dem påträffade olja. De två borrningarna som genomfördes närmare nuvarande fält i produktion, Elaf-1 och Rahbah-1, genomgår produktionstester och utvärdering. Vi inväntar resultaten med spänning

Den mer avlägsna Jari-1, som borras för att testa ett stort och hittills ännu oetablerat prospekteringskoncept (unproven play) i den södra delen av Block 4, påträffade olja vid borrning i tät sandsten av prekambrisk tidsålder. Denna kryogeniska sandsten, lokalt känd som Abu Mahara, är vanligt förekommande i området och om prospekteringskonceptet är lyckat kan det möjliggöra betydande resurspotential. Som väntat var reservoaren för tät för att tillåta flöden till ytan och nästa steg är att ytterligare utvärdera borrningen genom att göra det som Tethys gör i Thameen på Block 49, det vill säga att testa efter att sprickor har skapats. Vi förväntar oss inga resultat förrän i slutet av det andra kvartalet, men dessa resultat emotses också med spänning.

Men prospektering är naturligtvis inte det som Block 3&4 i första hand handlar om. Dessa block är källan till vår produktion och vårt kassaflöde. Operatören CCED lyckades under kvartalet stabilisera produktionen till mer än 31 000 fat per dag, vilket motsvarar nästan 9 500 fat olja per dag för Tethys 30-procentiga andel. Förbättringar av infrastrukturen fortsatte och vattenhanteringen stabiliserades, och med fyra riggar i drift förväntar vi oss att ytterligare bidrag till produktionen när prospekteringsfokuset under första kvartalet skiftas tillbaka till produktions- och utvärderingsborrningar på, och runt, de producerande fälten.

Oljepriset på över USD 80 bidrog till ett starkt operativt kassaflöde på MUSD 20,4 som finansierade våra fortsatt kraftiga investeringar under kvartalet och även de jämförelsevis höga operativa kostnaderna om drygt USD 17 per fat. De operativa kostnaderna för det första kvartalet har historiskt sett varit höga och vi förväntar oss att kostnaderna per fat kommer att sjunka under året. Produktionsandelen återgick till 52 procent, vilket återspeglar den höga nivån på investeringar och driftkostnader, och resulterade i ett kassaflödesbidrag från Block 3&4 om MUSD 2,4, vilket täckte investeringarna i våra andra block.

Med fortsatt stark potential på Block 3&4 och med prospekterings- och utvärderingsaktiviteter som snabbt rör sig framåt i de opererade Block 49, 56 och 58 kan jag bara upprepa:

Fortsätt följa oss, året har bara börjat.

Stockholm i maj 2023
Magnus Nordin
Verkställande direktör

KONFERENSSAMTAL

Datum: 9 maj 2023
Tid: 10.00 CEST

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/pedz392j

För att delta via telefon, vänligen anmäl er här.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Petter Hjertstedt. CFO, tfn +46 8 505 947 10

För frågor angående investerarrelationer: ir@tethysoil.com