Uppdatering om produktion, försäljning och produktionsandel för fjärde kvartalet 2022

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4, före avräkning av statens andel, uppgick under det fjärde kvartalet 2022 till 868 589 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 441 fat olja. Produktionsandelen efter statens andel (”Net Entitlement”) uppgick till 467 564 fat olja, motsvarande 54 procent av den totala produktionen. Under kvartalet såldes 424 444 fat olja till ett erhållet oljepris om USD 93,3 per fat.

Produktion
(fat)*
Net entitlement (fat)** Oljeförsäljning
(fat)
Erhållet oljepris
(USD/fat)
Q4 2022 868 589 467 564 424 444 93,3
Q3 2022 900 491 378 742 420 474 107,3
Q2 2022 916 226 385 005 261 072 100,1
Q1 2022 942 768 433 052 479 544 80,4
Q4 2021 980 599 432 469 514 683 73,7
Helåret 2022 3 628 074 1 664 363 1 585 534 94,2
Helåret 2021 4 064 803 1 800 140 1 808 857 62,8

* Före statens andel
** Efter statens andel

Net Entitlement är Tethys Oils säljbara andel av produktion och beräknas månadsvis i enlighet med villkoren i produktionsdelningsavtalet (”EPSA”) för Block 3&4. Net Entitlement varierar beroende på produktionsvolym, oljepris och återvinningsbara kostnader under perioden. För en utförligare förklaring av Net Entitlement hänvisas till Tethys Oils årsredovisning för 2021.

Oljeförsäljningen under det fjärde kvartalet 2022 om 424 444 fat inkluderar de planerade månatliga oljeförsäljningarna för oktober, november och december. Därmed återspeglar det erhållna oljepriset för det fjärde kvartalet prisnivåerna för det officiella försäljningspriset (Official Selling Price ”OSP”) i oktober till december 2022. Det genomsnittliga officiella försäljningspriset för samma period var USD 92,9 per fat.

Tethys Oils delårsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022 publiceras vid klockan 7:30 den 7 februari 2023.