Uppdatering om produktion, försäljning och produktionsandel för det första kvartalet 2024

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4, före avräkning av statens andel, uppgick under det första kvartalet 2024 till 730 878 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 032 fat olja. Produktionsandelen efter statens andel (”Net Entitlement”) uppgick till 380 053 fat olja, motsvarande 52 procent av den totala produktionen. Under kvartalet såldes 364 859 fat olja till ett erhållet oljepris om USD 79,5 per fat.

Produktion
(fat)*
Net entitlement (fat)** Oljeförsäljning
(fat)
Erhållet oljepris
(USD/fat)
Q1 2024 730 878 380 053 364 859 79,5
Q4 2023 772 515 401 708 383 004 90,4
Q3 2023 780 676 405 952 417 275 76,9
Q2 2023 818 432 425 585 463 196 81,6
Q1 2023 847 002 440 441 471 550 81,7
Helåret 2023 3 218 625 1 673 685 1 735 025 82,4
Helåret 2022 3 628 074 1 664 363 1 585 534 94,2

* Före statens andel
** Efter statens andel

Net Entitlement är Tethys Oils säljbara andel av produktion och beräknas månadsvis i enlighet med villkoren i produktionsdelningsavtalet (”EPSA”) för Block 3&4. Net Entitlement varierar beroende på produktionsvolym, oljepris och återvinningsbara kostnader under perioden. För en utförligare förklaring av Net Entitlement hänvisas till Tethys Oils årsredovisning för 2023.

Oljeförsäljningen under det första kvartalet 2024 om 364 859 fat inkluderar de planerade månatliga oljeförsäljningarna för januari, februari och mars. Därmed återspeglar det erhållna oljepriset för det första kvartalet 2024 prisnivåerna för det officiella försäljningspriset (Official Selling Price ”OSP”) i januari till mars 2024. Det genomsnittliga officiella försäljningspriset för samma period var USD 79,9 per fat.

Tethys Oils delårsrapport för det första kvartalet 2024 publiceras vid klockan 7:30 den 7 maj 2024.