Uppdatering om produktion, försäljning och produktionsandel för det fjärde kvartalet 2023

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4, före avräkning av statens andel, uppgick under det fjärde kvartalet 2023 till 772 515 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 397 fat olja. Produktionsandelen efter statens andel (”Net Entitlement”) uppgick till 401 708 fat olja, motsvarande 52 procent av den totala produktionen. Under kvartalet såldes 383 004 fat olja till ett erhållet oljepris om USD 90,4 per fat.

Produktion
(fat)*
Net entitlement (fat)** Oljeförsäljning
(fat)
Erhållet oljepris
(USD/fat)
Q4 2023 772 515 401 708 383 004 90,4
Q3 2023 780 676 405 952 417 275 76,9
Q2 2023 818 432 425 585 463 196 81,6
Q1 2023 847 002 440 441 471 550 81,7
Q4 2022 868 589 467 564 424 444 93,3
Helåret 2023 3 218 625 1 673 685 1 735 025 82,4
Helåret 2022 3 628 074 1 664 363 1 585 534 94,2

* Före statens andel
** Efter statens andel

Net Entitlement är Tethys Oils säljbara andel av produktion och beräknas månadsvis i enlighet med villkoren i produktionsdelningsavtalet (”EPSA”) för Block 3&4. Net Entitlement varierar beroende på produktionsvolym, oljepris och återvinningsbara kostnader under perioden. För en utförligare förklaring av Net Entitlement hänvisas till Tethys Oils årsredovisning för 2022.

Oljeförsäljningen under det fjärde kvartalet 2023 om 383 004 fat inkluderar de planerade månatliga oljeförsäljningarna för oktober, november och december. Därmed återspeglar det erhållna oljepriset för det fjärde kvartalet prisnivåerna för det officiella försäljningspriset (Official Selling Price ”OSP”) i oktober till december 2023. Det genomsnittliga officiella försäljningspriset för samma period var USD 89,7 per fat.

Tethys Oils delårsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2023 publiceras vid klockan 7:30 den 6 februari 2024.