Tredje kvartalet och niomånadersrapport – 30 september 2021

Tredje kvartalet 2021 (andra kvartalet 2021)

  • Starkaste kvartalet finansiellt sedan början på pandmin med tillväxt i Intäkter och övriga inkomster, EBITDA och kassaflöde
  • Fritt kassaflöde om MUSD 13.1 i tredje kvartalet (MUSD 4,9) och MUSD 20,2 för det första nio månaderna (9M 2020: -2,3)
  • Erhållet oljepris i tredje kvartalet steg med 11 procent till USD 66,7 per fat jämfört med andra kvartalet – erhållet oljepris hade varit USD 3,5 per fat högre om inte septembers planerade oljeförsäljning förskjutits in i oktober
  • Efter intensiva förberedelser under tredje kvartalet väntas prospekterings- och utvärderingsprogrammet på Block 56 påbörjas innan fjärde kvartalets slut. Programmet omfattar tre borrningar med en kombinerad potential på 7 miljoner fat prospektiva resurser (brutto) men testar i förlängningen de kommersiella förutsättningarna av Al Jumd trenden
  • Tethys Oil bedömer att den genomsnittliga dagsproduktionen för helåret 2021 kommer att uppgå till 11 100 fat per dag (tidigare förhoppning var att den genomsnittliga dagsproduktionen för andra halvåret 2021 skulle överstiga första halvårets nivå på 11 306 fat per dag) – ökat behov av renovering av borrhål samt underhåll har resulterat i en lägre än förväntad produktionsnivå under tredje kvartalet vilket förväntas fortgå under fjärde kvartalet
MUSD (om inget annat anges) Tredje kvartalet 2021 Andra kvartalet 2021 Tredje kvartalet 2020 Nio
månader
2021
Nio
månader
2020
Helåret 2020
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 11 280 11 030 10 651 11 297 11 466 11 336
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 428 121 420 655 509 559 1 367 671 1 627 686 2 157 385
Produktionsandel (procent) 41% 42% 52% 44% 52% 52%
   
Erhållet oljepris, USD/fat 66,7 59,7 42,8 58,5 49,4 47,7
   
Intäkter och övriga inkomster 29,4 26,1 20,4 80,9 78,7 101,1
EBITDA 16,5 14,5 9,5 43,4 40,1 50,4
Rörelseresultat 6,0 4,3 -1,0 12,1 6,5 5,8
Resultat 6,1 3,4 -2,1 12,6 6,1 3,3
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,19 0,10 -0,06 0,39 0,18 0,10
 
Investeringar i olje- och gastillgångar 9,2 8,4 8,6 18,1 34,4 45,4
Fritt kassaflöde 13,1 4,9 -11,7 20,2 -2,3 6,7
Nettokassa 58,5 45,5 48,0 58,5 48,0 55,1

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

Under det tredje kvartalet stärktes praktiskt taget all våra finansiella nyckeltal. Något som man kunde förvänta givet den starka återhämtning av oljepriset som följt efter att samhällen öppnat upp och ekonomier återgått till normal aktivitetsnivå (åtminstone för stunden). Under kvartalet erhöll vi ett genomsnittligt oljepris om USD 66,7 per fat för vår olja, och med de två månaders fördröjning vi har i vårt försäljningspris, kan vi se fram emot att se effekten av de rådande högre oljepriserna under de kommande månaderna. Produktionen från Block 3&4 är fortsatt något under förväntan, och av olika anledningar – både operativa och organisatoriska –, kommer vi att se större fluktuationer under årets sista månader. För helåret 2021 förväntar vi en genomsnitts produktion motsvarande 11 100 BOPD. För nästa år förväntar vi oss ökade investeringar, vilket torde resultera i ökad produktion under 2022. Men detta är såklart något vi kommer att tala mer om i början av nästa år.

Finansiellt var det tredje kvartalet det starkaste sedan pandemin bröt ut. Det är det femte kvartalet i rad med ökande Intäkter och övriga inkomster och ökande EBITDA, MUSD 29,4 respektive MUSD 16,5. Och framför allt har vi under kvartalet genererat ett fritt kassaflöde på MUSD 13,1, vilket resulterat i att årets fria kassaflöde hittills uppgår till över MUSD 20. Vår andel av oljeproduktionen efter statens andel (”Entitlement”) var i linje med andra kvartalet och uppgick till 41 procent. Vårt Netback per fat uppgick under tredje kvartalet till USD 17,2 jämfört med USD 15,2 under andra kvartalet 2021, en ökning om 13 procent. Följaktligen stärktes vår balansräkning ytterligare och vår nettokassa om MUSD 58,5 är nu större än vid årets inledning.

Låt mig, innan vi övergår till våra prospekteringslicenser, få påminna oss alla om robustheten i Block 3&4. Vi förblev kassaflödespositiva på helårsbasis genom hela oljeprisfallet. Vid rådande oljepriser, även med en något lägre produktion än förväntat, genererar Blocken avsevärda mängder fritt kassaflöde. Och glöm inte att vårt avtal med myndigheterna, prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA), är konstruerat just som ett delningsavtal, där vi får en del av oljeproduktionen under en månad (vårt ”netto entitlement”) och Sultanatet Oman får resten (statens andel).

Vår andel, vårt ”entitlement”, beräknas i fat och består av ett antal fat för att återvinna våra kostnader för att producera och finna oljan (cost oil fat) och ett antal fat som utgör vår vinst (profit oil fat). Vår vinst ökar allt eftersom våra kostnader sjunker, men antal fat i vårt ”entitlement” sjunker också (färre cost oil fat). Så, och detta kan vara lite kontraintuitivt, vi tjänar alltså mer pengar (profit oil) från ett lägre antal entitlement-fat än vi gör från ett högre antal entitlement-fat. Ett sjunkande entitlement är faktiskt ett tecken på ett hälsosamt och lönsamt projekt.

(Notera även att våra kostnader redovisas i dollar, men vi får vår kostnadsersättning i fat. Om vi spenderar 100 USD och oljepriset är 100 USD per fat, så får vi ett fat i kostnadsersättning. Men om oljepriset är 50 USD per fat, så får vi två fat. Antal fat vi får genom vårt entitlement är alltså färre vid ett högt oljepris än vi ett lågt, men värdet på en dollar är detsamma.)

Block 3&4 har varit motorn bakom vår distribution till aktieägarna, nu för sjunde året!, och den källa som finansierar vår pågående prospekteringsverksamhet. Att döma av de starka resultaten under den utmanande pandemiperioden, har vi all anledning att tro att rådande läge kommer fortsätta under flera år framgent.

Med det sagt, låt mig gå över till vårt arbete med att finna olja på våra andra licenser. Som vi lärt oss under våra mer än 10 år i Oman, så är högkvalitativ 3D-seismik nyckeln till att låsa upp rikliga mängder resurser under jordytan. Med de omfattande seismikprogram som snart ska inledas på både Block 56 och Block 58 är vi säkra på att komma påbörja en resa mot framtida fynd.

På Block 56 kommer också en borrigg snart att kontrakteras för att genomföra ett prospekterings- och utvärderingsprogram av Al Jumd-trenden med tre borrningar. Programmet förväntas kunna inledas i slutet av detta år, vilket gör att vi kan förvänta oss resultat tidigt nästa år. Om allt går vägen kommer vi att kunna bekräfta Al Jumd-trendens kommersialitet och samtidigt kunna undersöka över sju miljoner fat av prospektiva resurser, brutto. På Block 49 fortsätter vi det nära samarbetet med EOG, vår partner som har 50 procents andel i licensen, i syfte att besluta om vilken som är bästa vägen framåt för Blocket och för Thameen-fyndet.

När världen reser sig från skuggan av coronapandemin, och vi med den, så håller vi tummarna för att det nya normala kommer erbjuda stora möjligheter för fortsatt förbättrande av världens energibalans – där Tethys, med ert stöd, siktar på att vara en måhända en blygsam, men ändock ansvarstagande och värdeskapande del. Så fortsätt följ oss – energi kan med fog sägas vara det mest spännande området inom dagens affärsliv!

Stockholm i november 2021

Magnus Nordin,
Verkställande direktör

KONFERENSSAMTAL
Datum: 9 november 2021
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/hr6z8sw8

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 566 426 51
Schweiz: +41 225 809 034
England: +44 333 300 0804
Nordamerika (avgiftsfri): +1 855 857 0686

PIN: 95539080#