Tillfällig förändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil AB (publ) (”Tethys Oil”) har, i enlighet med tidigare offentliggjort beslut från årsstämman den 10 maj 2023, påbörjat ett inlösenförfarande där varje aktie i Tethys Oil har delats upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Uppdelning har resulterat i att antalet aktier och röster i Tethys Oil har förändrats. Förändringen är tillfällig eftersom årsstämman även beslutade om inlösen av de nya aktierna.

Per den 31 maj 2023 uppgår det totala antalet aktier i Tethys Oil till 66 113 216, varav 33 056 608 ordinarie aktier och 33 056 608 inlösenaktier. Det totala antalet röster har också ökat från 33 056 608 till 66 113 216.

Inlösenaktierna handlas på Nasdaq Stockholm till och med den 9 juni 2023. Med avstämningsdag den 13 juni 2023 kommer inlösenaktierna automatiskt att bli inlösta mot en kontant ersättning om 3,00 kronor per inlösenaktie. Därefter kommer antalet utestående aktier och röster i Tethys Oil att återgå till 33 056 608.