Tillfällig förändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, enligt tidigare offentliggjort beslut från årsstämman den 19 maj 2021, påbörjat ett inlösenförfarande där varje aktie i Tethys Oil har delats upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Uppdelning har resulterat i att antalet aktier och röster i Tethys Oil har förändrats. Förändringen är tillfällig eftersom samma årsstämma även beslutade om inlösen av de nya aktierna.

Per den 31 maj 2021 uppgår det totala antalet aktier till 66 113 216, varav 33 056 608 ordinarie aktier och 33 056 608 inlösenaktier. Det totala antalet röster har också ökat från 33 056 608 till 66 113 216.

Inlösenaktierna handlas på Nasdaq Stockholm till och med 10 juni 2021. Med avstämningsdag den 14 juni 2021 kommer inlösenaktierna automatiskt att bli inlöst mot en kontant ersättning om 2,00 SEK. Därefter kommer antalet antal utestående aktier och röster att återgå till 33 056 608.