TETHYS STORSATSAR I BALTIKUM – FÖRVÄRVAR OLJEPRODUCERANDE TILLGÅNGAR I LITAUEN

Tethys Oil AB ("Tethys") har kommit överens med Odin Energi A/S ("Odin") om att
förvärva intressen i de litauiska oljebolagen UAB Minijos Nafta ("MN") och UAB
LL Investicos ("LLI"). MN innehar Gargzdailicensen med bevisade och sannolika
reserver överstigande 6 miljoner fat och en oljeproduktion på över 700 fat olja
per dag. LLI har licenserna Rietavas och Raiseiniai, på vilka det finns både
kända oljetillgångar och betydande prospekteringspotential. Alla licenser
ligger onshore i den baltiska sedimentbassängen och täcker en sammanlagd yta om
cirka 4 000 kvadratkilometer (se karta). Intressena kommer att ägas genom bolag
inom Odinkoncernen, och Tethys kommer att ha ett indirekt ägande om 25% i MN
respektive 20% i LLI mot betalning av MSEK 140.
Tethys kommer att erhålla nyemitterade aktier i bolag inom Odinkoncernen.
Förvärvslikviden om cirka MSEK 140 erläggs huvudsakligen genom konvertering av
MEUR 13 (motsvarande cirka MSEK 116) som Tethys lånat ut till Odin i samband
med ett investeringsavtal med syfte att ingå gemensamma strategiska
investeringar. Därtill kommer Tethys betala MUSD 3,5 (motsvarande cirka MSEK
24) kontant. Tethys och Odin kommer tillsammans ha 50% av aktierna i både MN
och LLI. De resterande 50% av MN ägs av det litauiska bolaget Geonafta, vilket
ingår i den polska koncernen Lotos. De resterande 50% av LLI ägs av privata
investerare. Under det strategiska investeringsavtalet återstår MEUR 2, vilket
kan komma att användas för andra gemensamma investeringar eller komma att
återbetalas till Tethys genom aktieutdelning.
Gargzdailicensen täcker en yta om 900 kvadratkilometer i västra Litauen. Den
dagliga produktionen uppgår till över 700 fat olja. Oljan håller en kvalitet
omkring 42 grader API. Sammanlagt har 15 miljoner fat olja producerats från
sandstensreservoarer från kambriumtiden. MNs bevisade och sannolika reserver
uppgår till över 6 miljoner fat enligt den oberoende oljekonsulten Miller Lents
uppskattning från maj 2011. Bevisade, sannolika och möjliga reserver uppgår
till över 12 miljoner fat. En reservoarstudie som gjorts på licensen tyder på
att reserverna kan ökas väsentligt om modern alternativ oljeutvinningsteknologi
används. På licensen finns också stor potential för okonventionella kolväten,
inklusive exponering mot skifferlager från silur- och ordovicisk tid.
Rietavaslicensen täcker en yta om cirka 1 600 kvadratkilometer och ligger nära
Gargzdailicensen. På Rietavaslicensen har oljefynd gjorts i sandsten från
kambriumtiden, samma reservoarlager som det som producerar på Gargzdailicensen.
På Rietavaslicensen har dock tämligen lite prospektering skett.
Raiseiniailicensen täcker en yta om drygt 1 500 kvadratkilometer, och på
licensen finns en ännu ej prospekterad trend med rev från silurtiden. De liknar
de rev från ordovicisk tid som finns på Gotland, men förväntas vara större.
Skifferlager från silur- och ordovicisk tid finns också på både Rietavas- och
Raiseiniailicenserna.
"De litauiska licenserna förstärker "ett andra ben" med fokus på Europa, vilket
är ett strategiskt komplement till våra tillgångar i Oman. De erbjuder
produktion, utvärderingsmöjligheter och prospektering. Alla tre licenser ligger
inom den geologiskt högintressanta baltiska sedimentbassängen, och licenserna
har gynnsamma skatteregler," säger Magnus Nordin, verkställande direktör för
Tethys Oil.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
 
(För bild, se bifogad fil)
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i
projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte
utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med
begränsad risk.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com