Tethys Oils valberedning för årsstämman 2017

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 18 maj 2016 har en
valberedning bildats inför årsstämman 2017. Följande ledamöter ingår i
valberedningen:
 
Erik Norman, valberedningens ordförande, representerar sig själv
Mikael Petersson, representerar Lansdowne Investment Company Limited
Viktor Modigh, representerar Magnus Nordin
Dennis Harlin, styrelseordförande i Tethys Oil AB
 
Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2017 framlägga
förslag avseende:
* antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
* arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för
revisorn
* eventuell ersättning för utskottsarbete
* styrelsens sammansättning
* styrelseordförande
* beslut om processen för valberedning 2018
* ordförande på årsstämma
* val av revisorer.
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den
31 mars 2017, vända sig till valberedningens ordförande på:
nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB,
Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.
 
Årsstämma 2017 planeras att hållas i Stockholm 17 maj 2016.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Jesper Alm, EVP – corporate development, tfn +46 8 505 947 00
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med
kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 18 miljoner
fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring
12 000 fat om dagen från Block 3 och 4. Tethys Oil har också
prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss
produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
www.tethysoil.com