Tethys Oils valberedning för årsstämman 2016

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 13 maj 2015 har en
valberedning bildats inför årsstämman 2016. Följande ledamöter ingår i
valberedningen:

Erik Norman, representerar sig själv
Mikael Petersson, representerar Lansdowne Investment Company Limited
Niklas Antman, representerar Incentive AS
Dennis Harlin, styrelseordförande i Tethys Oil AB
Vid valberedningens första möte valdes Erik Norman till ordförande.
Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2016 framlägga
förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för
revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, beslut om processen för valberedning
2017, ordförande på årsstämma, samt val av revisorer.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den
31 mars 2016, vända sig till valberedningens ordförande på:
nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB,
Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.
Årsstämma 2016 planeras att hållas i Stockholm 18 maj 2016.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01
——————————————————————————–
———————————
Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion omkring 10 000 fat olja per dag. Tethys
Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen
och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com