Tethys Oils reservutveckling 2018 – Reserversättningsgrad för 2P reserverna uppgick till 177 procent

Tethys Oils oljereserver i Block 3&4 i Oman per 31 december 2018 uppgick till 25 357 tusen fat (”mbo”) i bevisade och sannolika reserver (2P). Reserversättningsgraden 2P uppgår till 177 procent. Därtill uppgår Tethys Oils betingade oljeresurser i Oman till 12 533 mbo i 2C. Reservrapporterna för 2018 och 2017 reviderades av den oberoende kvalificerade revision av oljetillgångar ERC Equipoise Limited (“ERCE”).

Utveckling av reserver, Block 3&4 (Reviderade)
mbo 1P 2P 3P
Totalt 31 december 2017 15 559 22 044 32 414
Produktion 2018 -4 295 -4 295 -4 295
Tillägg och uppdateringar 5 471 7 608 7 765
Summa 31 december 2018   16 735     25 357     35 884  
Reserversättningsgrad, % 127 177 181

Tilläggen och revideringarna inkluderar överföring av över 4 miljoner fat från betingade resurser till reserver från det pågående utvärderingsprogrammet av 2017 års fynd, positiva revideringar av reserverna på fälten Farha South, Shahd och Erfan och ett mindre mängd reserver hänförliga till fyndet Tibyan, prospekteringsborrningen som genomfördes under 2018.

Baserat på ERCEs model uppgår Tethys Oils andel av reserverna efter statens andel (net entitlement) till 7 781 mbo i 1P, 10 477 mbo i 2P och 13 824 i 3P.

Utöver reserverna publicerar Tethys Oil även betingade resurser. De uppskattade betingade resurserna avser fynden som gjordes under 2017. Att utveckla de betingade resurserna är betingat av resultaten från det pågående utvärderingsprogrammet samt också ett arbetsprogram och en budget för att utveckla dessa resurser.

Betingade resurser, Block 3&4 (Reviderade)
mbo 1C 2C 3C
Summa 31 december 2018   5 472     12 533     24 767  

Rapporterna är framtagna enligt 2018 Petroleum Resources Management System (PRMS2018), sponsored by the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2019 kl. 20:30 CET.