Tethys Oils innehav av egna aktier överstiger åter 5 procent

Tethys Oil AB (publ) (”Tethys Oil”) ingick i augusti 2019 ett avtal om aktielån (som långivare) avseende egna aktier med en investmentbank. Syftet med aktielånet var att underlätta utnyttjandet av teckningsoptioner i Tethys Oils långsiktiga teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram från 2016. Efter ingåendet av avtalet om aktielån minskade antalet egna aktier som innehas av Tethys Oil med 416 500 och det totala innehavet av egna aktier uppgick därefter till 1 537 663.
Genom utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet från 2016 har totalt 398 650 nya aktier i Tethys Oil tillkommit, varvid det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil ökat till 36 294 960.
Sedan Tethys Oil nu har återfått de utlånade aktierna uppgår Tethys Oils innehav av egna aktier åter till 1 954 163. Innehavet motsvarar 5,38 procent av det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil per dagen för detta pressmeddelande (dvs. baserat på 36 294 960 aktier och röster) och 5,44 procent av det senast offentliggjorda antalet aktier och röster i Tethys Oil enligt pressmeddelande den 28 juni 2019 (dvs. baserat på 35 896 310 aktier och röster).
För ytterligare information om Tethys Oils återköpsprogram och långsiktiga teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram, vänligen se Tethys Oils företagswebb www.tethysoil.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Denna information är sådan som Tethys Oil AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl. 10:40 CEST.
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat per dag från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). Hemsida: www.tethysoil.com