Tethys Oils innehav av egna aktier har tillfälligt minskat under 5 procent

Tethys Oil AB (publ) (”Tethys Oil”) har den 15 augusti 2019 ingått ett avtal om aktielån (som långivare) avseende egna aktier med en investmentbank. Syftet med aktielånet är att underlätta utnyttjandet av teckningsoptioner i Tethys Oils långsiktiga teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram från 2016.
Efter ingåendet av avtalet om aktielån har antalet egna aktier som innehas av Tethys Oil minskat med 416 500 och det totala innehavet av egna aktier uppgår till 1 537 663. Innehavet motsvarar 4,28 procent av det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil (baserat på 35 896 310 aktier och röster i Tethys Oil).
Efter att det ovannämnda aktielånförfarandet slutförts kommer de egna aktierna att återlämnas till Tethys Oil, varefter Tethys Oils innehav av egna aktier kommer att återgå till 1 954 163. Tethys Oils innehav av egna aktier kommer då åter att motsvara 5,44 procent av det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil (förutsatt att antalet aktier och röster i Tethys Oil inte har ändrats och inga ytterligare egna aktier återköpts).
För ytterligare information om Tethys Oils återköpsprogram och långsiktiga teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram, vänligen se Tethys Oils företagswebb www.tethysoil.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Denna information är sådan som Tethys Oil AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08:30 CEST.