Tethys Oils innehav av egna aktier har passerat 5 procent

Tethys Oil AB (publ) (”Tethys Oil”) har, inom ramen för det sedan tidigare meddelade återköpsprogrammet, tisdagen den 11 juni 2019 återköpt 10 000 egna aktier. Efter förvärvet uppgår Tethys Oils innehav av egna aktier till sammanlagt 3 598 326 (inklusive 1 644 163 inlösenaktier som erhållits inom ramen för det av årsstämman beslutade split- och inlösenförfarandet). Innehavet motsvarar 5,01 procent av det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil. Totalt finns i Tethys Oil, per den 31 maj 2019, 71 792 620 aktier, varav 35 896 310 är inlösenaktier.
Efter att det ovannämnda split- och inlösenförfarandet genomförts kommer Tethys Oils innehav av egna aktier att uppgå till 1 954 163 och det totala antalet aktier i Tethys Oil att uppgå till 35 896 310. Tethys Oils innehav av egna aktier kommer då att motsvara 5,44 procent av det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil.
Årsstämman den 15 maj 2019 bemyndigade styrelsen för Tethys Oil att återköpa aktier vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020 och av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
För ytterligare information om Tethys Oils återköpsprogram, vänligen se pressmeddelandet som offentliggjordes den 22 maj 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Denna information är sådan som Tethys Oil AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2019 kl. 11:00 CEST.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore i Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). Hemsida: www.tethysoil.com