TETHYS OIL UTÖKAR TIDIGARE ANNONSERAD NYEMISSION MED 20 MILJONER KRONOR

Styrelsen i Tethys Oil AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av
emissionsbemyndigande som erhölls på årsstämman den 25 maj 2011 beslutat om en
riktad nyemission om 500 000 aktier (Emissionen).

Emissionen, som avser 500 000 aktier, fullföljer avsikten att emittera upp till
3 000 000 aktier som offentliggjordes den 9 maj. Emissionskursen är 40 SEK och
är densamma som bestämdes genom book building vid tilldelningen av de 2 500 000
aktier som offentliggjordes den 10 maj. Priset motsvarar en rabatt om cirka 7
procent mot den volymviktade aktiekursen sista handelsdagen före Emissionen.
Genom Emissionen tillförs Bolaget 20 miljoner SEK före emissionskostnader.
Efter Emissionen uppgår antalet aktier till 35 543 750 varav de nyemitterade
aktierna utgör 1,4 procent av aktiekapitalet. Bolagets aktiekapital ökas med
83 333 SEK från 5 840 625 SEK till 5 923 958 SEK
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna
registrerats av Bolagsverket.
Likviden i de två nyemissionerna om totalt 120 miljoner SEK före
emissionskostnader avses användas till att finansiera Bolagets pågående
investeringsprogram i Oman samt till generella rörelsekapitalbehov. De två
nyemissionerna om totalt tre miljoner aktier har huvudsakligen tecknats av
svenska och internationella institutionella investerare. Skälet till avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt var att nå institutionella investerare och
bredda Bolagets investerarbas.
Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Emissionen. Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Öhman AB i samband med
Emissionen.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn: +46 73 593 1500; morgan@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com
 
VIKTIG INFORMATION
Informationen ovan riktar sig inte till och får inte distribueras eller
offentliggöras, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika USA eller i någon annan jurisdiktion där detta
skulle kräva någon form av registrering eller stå i strid med gällande
lagstiftning.
Informationen ovan utgör inte en inbjudan till eller ett erbjudande om att
förvärva, teckna, sälja eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Bolaget (nedan kallade ”värdepapperen”). Informationen är inte
heller ett prospekt som uppfyller kraven i EU-direktivet 2003/71/EG.
Värdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt den amerikanska
Securities Act of 1933 (”Securities Act”) eller någon provinslag i Kanada. Inte
heller har eller kommer några värdepapper att registreras enligt någon lag i
Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Värdepapperen får
därför inte, direkt eller indirekt, överlåtas, vidareöverlåtas, erbjudas till
försäljning, levereras eller spridas till eller inom någon av dessa
jurisdiktioner eller till en person som då vistas där eller med hemvist där
eller för sådan persons räkning, och inte heller i eller till någon annan
jurisdiktion om det skulle utgöra en överträdelse av lag eller medföra
registreringskrav där, annat än i sådana fall där undantag medges.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot ”Securities
Act” eller mot lagstiftning i andra jurisdiktioner.
Pareto Öhman företräder Bolaget och ingen annan i samband med Emissionen och
kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för
tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för
tillhandahållandet av rådgivning i samband med Emissionen och/eller något annat
ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande. Pareto Öhman åtar
sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken
uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta offentliggörande,
inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något
annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Öhman, eller å
dess vägnar, i samband med Emissionen och inget i detta offentliggörande är,
eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende,
oavsett vad avser det förflutna eller framtiden.