TETHYS OIL UPPDATERAR OLJERESURSER I OMAN

Per 30 juni 2012 uppgår Tethys Oils oljeresurser i Sultanatet Oman till 13,8
miljoner fat olja av betingade resurser 2C – en ökning med 41% jämfört med 31
december 2011.

Tethys Oil har betingade resurser på Block 3 och 4 onshore Oman. Resurserna
klassificeras som betingade enbart i avvaktan på en färdigställd och
slutgiltigt godkänd fältutbyggnadsplan. De betingade resurserna har reviderats
av den oberoende petroleumkonsulten DeGolyer and MacNaughton (”D&M”) per 31
december 2011. D&M har genomfört en uppdaterad revision per 30 juni 2012.
Tethys Oils oljeresurser i Sultanatet Oman per 30 juni 2012 uppgick till 3,4
miljoner fat olja av betingade resurser 1C, 13,8 miljoner fat 2C och 17,3
miljoner fat 3C.
┌─────────────────────────────────────────────┐
│Betingade Resurser │
│ │
│Block 3 och 4, Oman │
├──────────────────────────────┬────┬────┬────┤
│Miljoner fat │1C │2C │3C │
├──────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Per 31 dec 2011 │2,6 │9,8 │12,4│
├──────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Produktion 1 jan – 30 jun 2012│-0,6│-0,6│-0,6│
├──────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Ökning/minskning │+1,4│+4,6│+5,5│
├──────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Per 30 jun 2012 │3,4 │13,8│17,3│
├──────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Ökning (%) │31% │41% │40% │
└──────────────────────────────┴────┴────┴────┘
De betingade resurserna baseras på en oberoende revision av tredje part
genomförd av DeGolyer and MacNaughton ("D&M"). Rapporten är framtagen enligt
2007 Petroleum Resources Management System (PRMS), Guidelines of the Society of
Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association
of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers
(SPEE).
Om betingade resurser Betingade resurser är uppskattade kvantiteter av
petroleum, från och med en viss dag, som kan potentiellt utvinnas från kända
ansamlingar genom att använda etablerad teknik eller teknik som är under
utveckling, men som inte är att anse som kommersiellt utvinningsbara till följd
av en eller flera betingelser.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com