Tethys Oil Tredje kvartalet 2012 Nio månader 2012

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)
Tredje kvartalet 2012
• 8 borrningar genomförda på Block 3 och 4 i Oman
• Framgångsrik prospekteringsborrning på Block 4 i Oman – initialt flöde om
2 400 fat olja per dag
• Rekordstor produktion från Oman om 358 968 fat olja motvarande 3 902 fat
olja per dag
• Treårigt säkerställt obligationslån om MSEK 400 emitterat
• Försäljning MSEK 116
• Resultat MSEK 46
• Vinst per aktie SEK 1,35
 
Nio månader 2012
• Arbetet med exportpipeline slutfört på Block 3 och 4 Oman – togs i bruk i
juni
• 41 procents ökning av 2C betingade resurser till 13,8 miljoner fat
• Rekordstor produktion från Oman om 945 530 fat olja motsvarande 3 451 fat
olja per dag
• MSEK 120 togs in i riktad emission av 3 miljoner aktier i maj 2012 
• Försäljning om MSEK 414
• Resultat MSEK 169, i stor utsträckning påverkat av nedskrivingar
• Nedskrivningar MSEK 113
• Vinst per aktie SEK 4,97
 
Händelser efter rapportperiod
• Under oktober uppgick genomsnittlig total fältproduktion från Block 3 och 4
i Oman till 13 814 fat olja per dag
• I oktober deltog ett intressebolag till Tethys i en utfarmning av en
litauisk licens till Chevron
 
┌──────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────────┐
│ │1 jan 2012│1 jul 2012│1 jan 2011│1 jul 2011│ │
│MSEK (om inte │- 30 sep │- 30 sep │- 30 sep │- 30 sep │1 jan 2011 – 31│
│annat anges) │2012 │2012 │2011 │2011 │dec 2011   12 │
│ │ │ │ │ │månader │
│ │9 månader │3 månader │9 månader │3 månader │ │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Produktion före │945 530 │358 968 │225 554 │142 305 │423 469 │
│statens adel, fat │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Försäljning efter │549 720 │169 303 │77 654 │56 751 │147 228 │
│statens andel, fat│ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Genomsnittligt │ │ │ │ │ │
│försäljningspris │109,99 │101,09 │106,73 │111,79 │107,37 │
│per fat, USD │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Försäljning olja │414 │116 │54 │41 │104 │
│och gas │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Rörelseresultat │167 │62 │39 │36 │83 │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│EBITDA │316 │78 │39 │36 │84 │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Resultat │169 │46 │25 │39 │69 │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Vinst per aktie, │4,97 │1,35 │0,76 │1,19 │2,12 │
│SEK │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Likvida medel │323 │323 │60 │60 │93 │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Eget kapital │715 │715 │405 │405 │456 │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Långfristiga │403 │403 │- │- │- │
│skulder │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Investeringar │589 │147 │172 │151 │208 │
└──────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────────┘
 
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige.
Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified
Adviser.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 679 49 95;
magnus@tethysoil.com
eller
Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 679 49 91; morgan@tethysoil.com