Tethys Oil ska undersöka möjligheterna inom energiomställning

Tethys Oils styrelse har bemyndigat ledningen att undersöka möjligheten att investera i verksamheter inom energiomställning. Omfattningen av det undersökande arbetet bör fokusera på Bolagets geotekniska kompetens och/eller dess geografiska närvaro i Norden och Baltikum samt i Oman och Gulfregionen.

Som en del i Tethys Oils arbete för långsiktig hållbarhet och att sänka koldioxidavtrycket från Bolagets verksamhet har Styrelsen bemyndigat ledningen att undersöka möjligheterna att investera i verksamheter inom energiomställning.

Möjligheterna som kommer undersökas rör främst de områden där Tethys Oil besitter unik teknisk och geografisk kännedom. Arbetet kommer därför fokusera på möjligheter av geologisk karaktär i Norden och Baltikum samt i Oman och Gulfregionen.

För mer information om Tethys Oil’s pågående hållbarhetsarbete, vänligen läs Bolagets Års- och Hållbarhetsrapport 2023 vilken kommer publiceras den 27 mars 2024.