Tethys Oil offentliggör prospekt för obligationslån och ansöker om notering av emitterat obligationslån på NASDAQ OMX Stockholm

Tethys Oil AB (publ) (”Tethys Oil”) meddelade den 31 augusti att bolaget
emitterar ett säkerställt treårigt obligationslån om 400 miljoner kronor.
Styrelsen i Tethys Oil har upprättat ett prospekt avseende obligationslånet i
syfte att notera obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm. Prospektet har
godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på
Tethys Oils hemsida och inom kort på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.
Tethys Oil har ansökt om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm.
Förväntad första handelsdag är fredagen den 12 oktober 2012.
Pareto Öhman AB har varit finansiell rådgivare till Tethys i
obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har varit legal
rådgivare till Pareto Öhman AB.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 679 49 91; morgan@tethysoil.com
 
Informationen är sådan som Tethys Oil AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 oktober 2012 kl 18.00.
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com