Tethys Oil inleder en strategisk portföljöversyn av Koncernens olje- och gastillgångar

Tethys Oils styrelse har beslutat att inleda en strategisk portföljöversyn av Koncernens olje- och gastillgångar. Översynen kommer utvärdera möjligheterna till att ombalansera portföljens sammansättning av tillgångar i olika stadier av livscykeln och synliggöra tillgångarnas verkliga marknadsvärden.

Tethys Oil kommer att genomföra en strategisk översyn av Koncernens portfölj av olje- och gastillgångar i syfte att optimera portföljens sammansättning och undersöka möjligheten att synliggöra tillgångarnas verkliga marknadsvärden. Tethys Oil har andelar i en icke-opererad samt tre opererade tillgångar genom Prospekterings- och Produktionsdelningsavtal (EPSA) avseende tillgångar i olika stadier av industrins livscykel, från tidig prospektering till mogen produktion. Tethys Oil har en majoritetsandel i de flesta av sina tillgångar och ser en möjlighet att ombalansera innehavet och samtidigt synliggöra värdepotentialen i de enskilda tillgångarna.