Tethys Oil inleder återköpsprogram av egna aktier

Årsstämman den 18 maj 2016 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om
förvärv av egna aktier. Styrelsen har beslutat att inleda ett
återköpsprogram av egna aktier med stöd av bemyndigandet. Huvudsyftet
med återköpsprogrammet är att bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande
det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur.
Återköpta aktier kan även används som likvid vid eller finansiering av
förvärv av företag eller verksamheter eller i samband med hantering av
incitamentsprogram.
Återköp av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett
pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Antalet aktier som
får förvärvas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2017
uppgår till maximalt ett antal som vid var tid innebär att bolagets
innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i
bolaget.
 
Tethys Oil äger för närvarande 1 104 169 egna aktier.
 
Bemyndigandet återfinns i sin helhet på Tethys Oils hemsida,
www.tethysoil.com.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01
 
Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion på över 12 000 fat olja per dag. Tethys
Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen
och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
www.tethysoil.com