Tethys Oil inleder återköpsprogram av egna aktier

Årsstämman den 15 maj 2019 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Styrelsen har beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna aktier med stöd av bemyndigandet. Huvudsyftet med återköpsprogrammet är att bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur. Återköpta aktier kan även används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller i samband med hantering av incitamentsprogram.
Återköp av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2020 och av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
Tethys Oil äger för närvarande 1 644 163 egna aktier.
Bemyndigandet som beslutades vid årsstämman 2019 återfinns i sin helhet på Tethys Oils hemsida, www.tethysoil.com.
Observera att ovanstående återköp är hänförligt till återköp av ordinarie aktier och inte inlösenaktier.