Tethys Oil förväntas redovisa en nedskrivning om MUSD 37-47 och prospekteringskostnader om MUSD 6,3 hänförliga till Block 3&4 i det fjärde kvartalet 2023

Baserat på de preliminära resultaten från en nedskrivningsprövning av olje- och gastillgångar samt utvärdering av prospekteringsaktiviteter hänförliga till Tethys Oils andel i Block 3&4 i Sultanatet Oman väntas bolaget redovisa en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning om MUSD 37-47 samt prospekteringskostnader om MUSD 6,3 i resultaträkningen för fjärde kvartalet 2023.

Som en konsekvens av att 2023-års prospekterings- och utbyggnadsinvesteringar på blocken inte resulterade i den förväntade produktionen eller tillskott till oljereserverna har Tethys Oil genomfört en nedskrivningsprövning av intresseandelarna i Block 3&4 baserad på uppdaterade interna uppskattningar av reserver och resurser inför slutförandet av den pågående reservvärderingen. Nedskrivningsprövningen har tagit framtida produktions- och utgiftsuppskattningar samt uppdaterade oljeprisprognoser och kapitalkostnadsantaganden i beaktande. Detta har resulterat i en förväntad nedskrivning om MUSD 37–47 som kommer att ha en icke-kassaflödespåverkande effekt på resultatet för fjärde kvartalet 2023. Det återstående bokförda värdet på olje- och gastillgångar på Block 3&4 väntas uppgå till MUSD 180–190 per den 31 december 2023. Nedskrivningen och prospekteringsutgifterna väntas inte påverka Tethys Oils verksamhet eller organisation i övrigt.

Dessutom förväntar sig Tethys Oil att redovisa prospekteringskostnader om MUSD 6,3 i fjärde kvartalet för tidigare aktiverade prospekteringsutgifter. Prospekteringskostnaderna är relaterade till fyra prospekteringsborrningar som genomfördes på Block 3&4 under 2023 vilka inte resulterade i ett kommersiellt fynd. Totalt väntas prospekteringskostnaderna och nedskrivningen ha en sammanlagd negativ icke-kassaflödespåverkande effekt om MUSD 43–53 på resultatet för det fjärde kvartalet 2023.

Tethys Oil förväntar sig att reservtillägg och uppdateringar kommer vara positiva under 2023 men inte i den omfattning att de kompenserar helt för helårsproduktionen 2023 om 3,2 miljoner fat olja. Totala bevisade och sannolika reserver (2P) väntas därför vara lägre per den 31 december 2023 än vad de var per den 31 december 2022, ikraftträdandedatum för den tidigare utvärderingsrapporten om reserver och resurser.

Alla siffror avseende 2023 i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Tethys Oils rapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2023, inklusive guidning för 2024 liksom en sammanfattning av den fullständiga rapporten om reserver och resurser för Block 3&4 kommer att publiceras den 6 februari 2024 vid klockan 7:30 CET.

“Vi är nöjda med att produktionen på Block 3&4 verkar ha stabiliserats under de senaste månaderna, men om vi ser tillbaka på helåret 2023 är vi inte tillfreds över den generella utvecklingen eller avkastningen från investeringar på blocken. En utveckling som nu återspeglas i nedskrivningen av våra olje- och gastillgångar. Vi har dock fortsatt betydande reserver och resurser på Block 3&4, så vi kommer att fortsätta att arbeta hårt tillsammans med partnergruppen med att öka lönsamheten på blocken under 2024”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör på Tethys Oil.