Tethys Oil farmar in i prospekterings- och produktionslicensen Block 56 onshore Oman

Tethys Oil AB, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Oman Onshore Limited (”Tethys Oil”), har tecknat avtal med Biyaq Oil Field Services, (“Biyaq”), enligt vilket Tethys Oil förvärvar 20 procents andel i prospekterings- och produktionslicensen Block 56 onshore Oman. Förvärvet är avhängigt myndigheternas godkännande.
Block 56 täcker en yta om 5 808 km2 i den sydöstra delen av Oman, omkring 200 km söder om Block 3&4. 11 borrningar har hittills genomförts på Block 56, varav alla utom en påträffat olja eller spår av olja. Dock har ingen fastställts vara kommersiell. Den nuvarande operatören har framgångsrikt genomfört tre av dessa prospekteringsborrningar. Ett arbetsprogram som syftar till att flödestesta upp till tre brunnar förbereds för närvarande.
Som köpeskilling för de 20 procentenheterna som förvärvas kommer Tethys Oil att till Biyaq erlägga en summa om upp till MUSD 9,5 i en kombination av kontanter och förbindelser att betala Biyaqs andel av arbetsprogrammet. En stor andel av köpeskilling förväntas kunna återfås från framtida produktion om ett kommersiellt fynd görs.
”Vi är mycket nöjda över att kunna offentliggöra denna möjlighet att utöka vår omanska tillgångsportfölj med andelar i Block 56. Blocket är en utvärderingsmöjlighet med mycket stor prospekteringspotential i ett område där Tethys Oils kunskap och erfarenhet väl kommer att komplettera det arbete som utförs av nuvarande partnergrupp. Vi ser fram emot att vara delaktiga i en lovande och spännande utveckling för Block 56,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör Tethys Oil.
Blocket är beläget i ett område där olika geologiska system möter varandra. Ett av dessa är den produktiva South Oman Salt Basin. Blocket erbjuder prospekteringspotential i många olika oljeformationsmodeller (”oil plays”). Det är både sådana oil plays som är bevisade och sådana som ännu är oprövade, varav flera är bekanta för Tethys Oil från pågående verksamhet i landet.
Prospekterings- och produktionsdelningsavtalet för Block 56 undertecknades i november 2014 och dess inledande prospekteringsperiod om tre år har förlängts till december 2020. Därefter har partnergruppen en möjlighet att påbörja en andra prospekteringsperiod fram till december 2023.
Efter transaktionen kommer Tethys Oil ha 20 procents andel i Block 56. Partners är Biyaq med 5 procents andel, Intaj LLC med 25 procents andel och operatören Medco Arabia Ltd med med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 8:40 CET.