Tethys Oil antar nytt mål för kapitalstruktur

Mot bakgrund av Tethys Oils starka operationella och finansiella
utveckling samt starka balansräkning har styrelsen för Tethys Oil
antagit ett nytt mål för bolagets kapitalstruktur.

”Tethys Oils primära mål är att skapa aktieägarvärde och kommer härvid
att ha en balanserad syn på tillväxt och värdeöverföring till
aktieägarna med ett långsiktigt kapitalstrukturmål om noll i
nettokassa.”
”Vi förväntar att produktion och reserver i vårt kärnområde, Block 3 och
4 onshore Oman, kommer fortsätta att växa. De starka kassaflöden vi
förväntar, i kombination med stark balansräkning, kommer att ge goda
möjligheter för både fortsatta investeringar i vårt kärnområde och andra
tillväxtmöjligheter, likväl som för kapitalöverföringar till aktieägarna
och återköp av aktier,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör,
Tethys Oil.
Den nya målsättningen ersätter de tidigare målen:
* Skuldsättningsgrad 30–40%
* Nettoskuld/EBITDA upp till 2x
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
——————————————————————————–
———————————
Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion om överstigande 9 000 fat olja per dag.
Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com