Tethys Oil AB: Tredje kvartalet och niomånadersrapport – 30 september 2018

Tredje kvartalet 2018 (andra kvartalet 2018)

·         Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 11 857 fat per dag (11 733 fat per dag)

·         Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 42,3 (MUSD 36,4)

·         EBITDA uppgick till MUSD 30,1 (MUSD 24,3)

·         Resultat efter skatt uppgick till MUSD 18,2 (MUSD 15,0)

·         Vinst per aktie uppgick till USD 0,53 (USD 0,44)

·         Utvärderingsprogrammet på fynden som gjordes 2017 har fortsatt med ett nytt borrhål

·         Tester av prospekteringsborrningen Luja-1 har inletts

·         Seismikinsamling på Block 3&4 av ett område om 2 750 km2 slutförd, tolkning pågår

 

MUSD (om inte annat anges) Tredje
kvartalet
2018
Andra
kvartalet
2018
Tredje
kvartalet
2017
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 11 857 11 733 12 259
Produktion, netto, efter statens andel, fat 567 258 555 201 586 464
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 579 360 529 194 568 796
       
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 74,3 65,6 48,6
       
Intäkter och övriga inkomster 42,3 36,4 28,5
EBITDA 30,1 24,3 18,2
Rörelseresultat 18,5 12,9 8,2
Periodens resultat 18,2 15,0 4,8
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,53 0,44 0,14
       
Nettokassa 63,7 35,8 47,5
Investeringar i olje- och gastillgångar 12,6 13,2 4,1

 

MUSD (om inte annat anges) Nio
månader
2018
Nio
månader
2017
Helåret
2017
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 11 723 12 339 12 162
Produktion, netto, efter statens andel, fat 1 664 145 1 751 612 2 308 342
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 1 620 552 1 698 827 2 316 404
       
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 68,1 51,0 51,8
       
Intäkter och övriga inkomster 112,9 89,2 119,3
EBITDA 75,9 58,5 78,2
Rörelseresultat 41,7 28,5 38,4
Periodens resultat 42,3 22,1 33,1
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 1,24 0,64 0,97
       
Nettokassa 63,7 47,5 42,0
Investeringar i olje- och gastillgångar 39,5 32,2 40,4

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,
Det blev ett riktigt bra kvartal för Tethys Oil. Det är till och med så bra, att vi är glada över att kunna presentera ett av Tethys Oils bästa kvartal någonsin. Våra resultat under kvartalet ligger i nivå med våra bästa kvartal under 2014, när oljepriset var omkring 50 procent högre än under detta kvartal och vår produktion var 30 procent lägre. Såväl Intäkter och övriga inkomster som EBITDA har ökat med tvåsiffriga tal jämfört med andra kvartalet 2018, 16 respektive 24 procent. Kassaflödet är starkt och efter att vi under första halvåret distribuerat MUSD 19 till våra aktieägare har vår nettokassa ökat med mer än 50 procent sedan början på året.

Oljeprisökning
Vårt erhållna oljepris ökade från USD 65,6 per fat under det andra kvartalet 2018 till USD 74,3 per fat under det tredje kvartalet 2018, en ökning med drygt 13 procent. Då Tethys Oils oljeförsäljningspris fastställs två månader i förväg, kommer vi framöver se effekten av än högre oljepriser.

Produktion
Oljeprisutvecklingen är självklart en viktig förklaring till det starka kvartalet. Men lika viktig är vår stabila produktion, och därtill också vår kostnad för produktionen. Operativa kostnaderna om USD 10,1 per fat under kvartalet understryker robustheten i verksamhet på Block 3&4.

Vår oljeproduktion i Oman ökade något under tredje kvartalet 2018 och uppgick till 11 857 fat olja per dag jämfört med 11 733 fat olja per dag under andra kvartalet 2018. Det är nästan i mitten av vår guidning om en månatlig genomsnittlig produktion mellan 11 000 och 13 000 fat olja per dag. Farha South- och Shahdfälten utgör ryggraden i vår produktion, men dessa fält är antingen på platåproduktion eller i nedgång med begränsade expansionsmöjligheter. Det betonar ytterligare betydelsen av Erfan, Ulfa och Samah-fynden som gjordes 2017, för att kompensera detta bortfall.

Nu genomförs de sista stegen i konstruktionen av produktionsanläggningen på Ulfa Early Production Facilities (Ulfa EPF). Vi förväntar oss att anläggningen tas i bruk under november. För närvarande transporteras en mindre produktionsvolym från Ulfa och Samah genom en tillfällig rörledning till produktionsanläggningen på Farha South, vilket delvis tränger undan produktion från Farha. När produktionsanläggningen på Ulfa är tagen i drift, så kan ett antal av de borrhål på Ulfa och Samah, som nu är nedstängda, öppnas och produktionskapacitet på Farha kan frigöras. Vi förväntar oss därför att produktionen mot slutet av året ökar mot den övre halvan av interv
allet i vår guidning.

Utvärdering och prospektering
Så – allt är bra med pris, produktion och kassaflöde. Men historien slutar inte där. För att behålla eller öka produktionen över tid, så måste reserverna åtminstone ersättas och helst öka. Utvärderingsprogrammet har förlöpt bra, dock med viss försening. Vi borrade tre utvärderingsborrhål under första halvåret och fortsatte under det tredje kvartalet med borrningen av Samah-2. Därtill pågår borrning av ytterligare två borrhål på Ulfa. Innan årsslutet skall också två ytterligare borrningar genomföras, en på vardera Ulfa och Samah. Resultaten från utvärderingsborrningarna är i linje med, eller bättre än, förväntat. Dock har den reviderade tidsplanen för produktionsanläggningen på Ulfa resulterat i en försening avseende den del av utvärderingsprogrammet som berör tryckdata och produktionsnivåer. Mer utförlig data kommer börja samlas in när produktionsanläggningen på Ulfa tagits i bruk, vilket kommer bli viktigt i processen att föra de betingade resurserna till reserver. Det återstår ännu att se hur långt vi är gångna i processen att utveckla de betingade resurserna till reserver vid årsskiftet.

Det för oss till den viktigaste parametern för framtida tillväxt – Prospektering:

Den seismiska datan som samlades in på Block 3&4 detta år börjar ge resultat. De första resultaten från tolkningen av den processade datan har kommit och har bland annat resulterat i att en prospekteringsborrning planeras att påbörjas under fjärde kvartalet 2018 inom det området öster om infrastrukturen på Farha South där ny seismik samlats in. En andra prospekteringsborrning omkring 10 km nordöst om Ulfa-fyndet planeras också för det fjärde kvartalet 2018.

I den södra delen av Block 4 har tester av far-field prospekteringsborrningen Luja-1 inletts. En omfattande utvärdering av borrhålet pågår. Resultaten från testerna och utvärderingen kommer vara viktiga för att kunna bedöma prospekteringspotentialen för den södra delen av Block 4.

Vid sidan av Block 3&4 är vi glada att kunna rapportera framsteg på vårt nya Block 49, som vi är operatör för. Vi tilldelades denna stora licens i södra Oman för mindre än ett år sedan, och resultatet av det arbete som genomförts ligger helt i linje med våra förväntningar. Ombearbetningen av seismik gav också mer och bättre information än vi hoppats. Ombearbetning och omtolkning av befintlig seismisk 2D-data från tidigare genomförda seismikstudier har kraftigt förbättrat upplösning och tolkningsmöjligheter av vad vi kan ha under marken. Efter att all tillgänglig data integrerats i Tethys Oils geologiska modell, har närvaron av både en moderbergart och potentiella reservoarbergarter bekräftats. Prospekteringen befinner sig ännu i en tidig fas och den geologiska risken är fortsatt hög, men de ”play concepts” som vi tagit fram har än så länge inte motsagts. Nästa steg blir att ytterligare öka vår förståelse av potentiella mekanismer för oljefällor på Block 49, och för att göra det planerar vi för en seismikinsamling.

Tredje kvartalet 2018 i fokus
Som jag inledde detta brev med, är våra finansiella resultat för det tredje kvartalet mycket positiva. Vi rapporterar intäkter och övriga inkomster om MUSD 42,3 och vårt EBITDA uppgick till MUSD 30,1. Under tredje kvartalet 2018 uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten MUSD 37,6 och våra investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till MUSD 12,6. Det starka kassaflödet resulterade i en ökning av vår nettokassa, vilken per sista september uppgick till MUSD 63,7.

Utsikter
För att sammanfatta: vi förväntar oss att vår oljeproduktion mot slutet av året kommer att öka mot den övre halvan av intervallet i vår guidning, och att vi säljer vår produktion till högre priser. Därtill kommer spännande prospekterings- och utvärderingsprojekt med nya borrningar under det fjärde kvartalet 2018, testerna av Luja-1 och en kommande insamling av seismik på Block 49. I november kommer vi också att dela ut SEK 1,00 per aktie i den andra delbetalningen i 2018 års utdelning. Så, fortsätt följ oss – jag är säker på att nästa rapport kommer visa på en intressant utveckling.

Stockholm i november 2018

Magnus Nordin
Verkställande direktör

Denna rapport har varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Jesper Alm, CFO, tfn +46 8 505 947 00

 

 

Konferenssamtal

Datum: 6 november 2018
Tid: 11.00 CET

 

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

För att delta via webben
Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/m6/p/jg9vmjjy

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
UK: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230